Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Energies renovables | Oficina per la Sostenibilitat

Energies renovables

Cada cop s’estan desenvolupant més els mètodes d’obtenció d’energies renovables que permeten avançar en la transició de combustibles fòssil a alternatives més sostenibles. Fer servir energies renovables en un edifici és una manera de promocionar les fonts alternatives d’energia, de protegir el medi ambient i d’estalviar diners a la llarga. 

A continuació us mostrem les energies renovables que podríeu implementar a la vostra llar:

Tipus Energies renovables | Oficina per la Sostenibilitat

Energia solar tèrmica

Obtenció d’energia a partir de la radiació tèrmica (calor) solar per a l’obtenció d’aigua calenta i electricitat. L’oferta de panells solars a les teulades es troba molt diversificada i és fàcilment adaptable a qualsevol edifici, a més en edificis nous l’amortització de la inversió es fa en un període molt curt de temps.

Energia solar fotovoltaica

Obtenció d’energia a partir de la radiació (llum) solar utilitzant bateries per a l’emmagatzematge d’electricitat. La inversió inicial dels panells de silici és més elevada que la de l’energia solar tèrmica, tot i així el preu ha baixat i ha augmentat el rendiment. La normativa actual permet connectar-se a la xarxa i vendre l’excedent de producció a una companyia. 

Energia geotèrmica

Obtenció d’energia mitjançant l’aprofitament de la calor interna de la Terra. S’intercanvia la temperatura amb el subsòl, per tal s’aconsegueix la refrigeració o calefacció de l’edifici. Aquest intercanvi es pot transformar en energia elèctrica gràcies a una turbina, o simplement utilitzant una bomba de calor geotèrmica per climatitzar la llar. 

L’Ajuntament de Girona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya posen a disposició de la ciutadania una eina per avaluar la possibilitat d’implementar sistemes d’energia geotèrmica.

Aprofitament de la biomassa

Obtenció d’energia per a calefacció a partir de residus de biomassa vegetal d’explotacions agrícoles i forestals, i de conreus d’aprofitament energètic. Cada vegada hi ha calderes més modernes amb capacitat de controlar la combustió i amb major rendiment. El canvi de caldera antiga a caldera de biomassa és senzill i té l’avantatge d’evitar emissions perjudicials per al medi ambient com els compostos de sofre i reduir les de nitrogen.

Aprofitament de la força del vent

La tecnologia eòlica s’ha desenvolupat en dues escales diferents: la construcció d’aerogeneradors de gran potència i eficiència disposats en parcs eòlics, i la de minieòlica, petits aerogeneradors que  permeten obtenir bons rendiments amb velocitats baixes. Aquests últims es poden col·locar en jardins i normalment es combina amb altres fonts renovables com la solar tèrmica o fotovoltaica.