Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Canvi climàtic i plans estratègics | Oficina per la Sostenibilitat

Canvi climàtic i plans estratègics

El canvi climàtic és un problema global que implica directament qüestions com la pobresa, l’economia i el creixement demogràfic. Les causes d’aquest fenomen, segons el Grup Internacional d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), es deu a les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)  procedents de les activitats humanes. El canvi climàtic comportarà unes conseqüències futures, que ja avui en dia podem percebre, per aquest motiu, un bon punt de partida per poder mitigar-les és conèixer les principals causes i els efectes d’aquest fenomen. 

CAUSES

 • Emissió de GEH procedents de les fàbriques (consumisme)
 • Generació d'energia mitjançant la crema de combustibles fòssils
 • Tala de boscos, que provoquen l'alliberament de carboni que emmagatzemaven
 • Transports que utilitzen combustibles fòssils

EFECTES

 • Canvi en les estacions de l’any, estacions extremes (estiu-hivern)
 • Augment de la temperatura en superfície
 • Augment del nivell del mar
 • Acidificació dels oceans
 • Fenòmens meteorològics més intensos i freqüents
 • Extinció d’espècies
 • Manca de sòls fèrtils


Què hi podem fer 

Els països són cada dia més conscients de l’efecte devastador del canvi climàtic i adopten mesures més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. En aquest sentit, Girona també vol aportar el seu gra de sorra per reduir els efectes del canvi climàtic i assolir una ciutat més sostenible. 

Hi ha moltes opcions d’adaptació i mitigació, però s’ha de tenir en compte que és necessari implementar polítiques a totes les escales i per tant calen respostes integrades entre elles i amb altres objectius socials. Per aquest motiu, s’han redactat plans estratègics per tal d’aportar mesures preventives i correctores contra el canvi climàtic. En aquests plans es pretén fer un recull dels objectius de mitigació, adaptació i transició energètica, tenint en compte l’àmbit internacional, europeu, estatal, català i del mateix Ajuntament de Girona:

Plans municipals pel canvi climàtic | Oficina per la Sostenibilitat