Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Ajuts i subvencions | Oficina per la Sostenibilitat

Ajuts i subvencions

Aigua

Bonificació de la Taxa del servei de clavegueram municipal per a jubilats, pensionistes i altres subjectes passius amb escassa capacitat econòmica

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de clavegueram. – Capítol VI. Tarifes – Article 6.1 i 6.2.

Més informació

Tarifa Ecosocial de l’aigua

Més informació

Energia

Subvencions per plaques solars

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

Més informació

Bonificació de l'Impost sobre béns immobles en la instal·lació de captadors tèrmics solars i la instal·lació de captadors fotovoltaics

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres – Capítol VI. Quota tributària – Article 8.3.

Més informació

Bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres – Capítol VI. Beneficis fiscals – Article 4.2 i 4.7.

Més informació

Mobilitat sostenible

Bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles elèctrics

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals  – Article 4. Beneficis fiscals

Més informació

Convocatòria MOVES III a Catalunya

Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021. Destinada a particulars, empreses, administracions públiques

Més informació