Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Ajuts i subvencions | Oficina per la Sostenibilitat

Ajuts i subvencions

Aigua

Bonificació de la Taxa del servei de clavegueram municipal per a jubilats, pensionistes i altres subjectes passius amb escassa capacitat econòmica

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de clavegueram. – Capítol VI. Tarifes – Article 6.1 i 6.2.

Més informació

Tarifa Ecosocial de l’aigua

Més informació

Energia

Subvencions relacionades amb l'amiant i les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades 

Convocatòria d'ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Més informació

Subvencions per plaques solars

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

Alguns programes relatius a aquesta línia d’ajuts, tenen el pressupost esgotat. L’enllaç us portarà al web on hi podreu comprovar l’estat del pressupost. Recomanem també que periòdicament aneu consultant l’esmentada web per si hi ha alguna ampliació o modificació.

Més informació

Bonificació de l'Impost sobre béns immobles en la instal·lació de captadors tèrmics solars i la instal·lació de captadors fotovoltaics

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres – Capítol VI. Quota tributària – Article 8.3.

Més informació

Bonificació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres – Capítol VI. Beneficis fiscals – Article 4.2 i 4.7.

Més informació

Mobilitat sostenible

Bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles elèctrics

Ordenances fiscals i preus públics – Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals  – Article 4. Beneficis fiscals

Més informació

Convocatòria MOVES III a Catalunya

Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021. Destinada a particulars, empreses, administracions públiques

Més informació

Residus

Subvencions relacionades amb l'amiant

Convocatòria d'ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Més informació