Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Control de la senyalització de l'ocupació de la via pública autoritzat | Mobilitat i Via pública

Control i registre de la senyalització per a les reserves d’espai

Segons l'Annex 2 de l’OMC

El titular de l’autorització de la reserva d’espai ha de vetllar pel bon estat i visibilitat de la senyalització durant el període previ a la reserva i durant la vigència de la reserva d’espai.

Registre fotogràfic

El titular de l’autorització de la reserva d’espai ha de disposar d’un registre fotogràfic que acrediti la correcta senyalització de la reserva en temps i forma, que permeti, si cal, la sol·licitud de la retirada de vehicles estacionats en la reserva i acreditar la correcta col·locació de la senyalització de reserva que està autoritzada. Per aquest motiu cal que el titular faci les següents fotografies:

  • 2 en el moment que s'instal·lin a la via pública (àmbit general i detall dels rètols)
  • 2 l’endemà i 2 el dia següent (excepte que s’hagi autoritzat la col·locació de la senyalització 24 hores abans).

En el cas que la senyalització s’hagi col·locat amb una antelació superior a les 72 hores perquè el termini s’inicia en dia inhàbil, caldrà incrementar el nombre de fotografies segons el nombre de dies que s’hagi avançat la col·locació.

La primera fotografia mostrarà l’àmbit general de la senyalització instal·lada i la segona el detall dels senyals que garanteixin la lectura de les llegendes.

Retirada de vehicles

El dia d’inici de l’autorització de la reserva d’espai i si l’espai reservat està ocupat per altres vehicles, es pot sol·licitar el servei de grua municipal trucant al número 972 419 092 o 092 per a la retirada dels vehicles.

El servei de retirada de grua només es durà a terme si el procediment de col·locació i control de la senyalització ha estat conforme a aquest annex. 4.4. Restauració de l’espai públic 

Retirar senyalització

Un cop finalitzada la vigència de l’autorització municipal, s’ha de retirar immediatament tota la senyalització utilitzada per a la reserva d’espai. 

Formulari d'enviament de les fotografies

Per portar a terme el registre i el control electrònic de la senyalització per a les reserves d’espai utilitzeu el següent formulari web:

Formulari