Header: Dones, feminisme i diversitat sexual

Dones, feminisme i diversitat sexual

Ruta de navegació

Pla municipal d'igualtat 2016-2019 | Dones, feminisme i diversitat sexual

Pla municipal d'igualtat 2016-2019

Des de 1999 l’Ajuntament de Girona té unes polítiques explícites d’igualtat de gènere, entre homes i dones. S’han planificat a través d’un pla de gènere a cada mandat.

V Pla de polítiques de dones de l'Ajuntament de Girona

Aprovat per Decret d’Alcaldia d’1 de desembre de 2016.

Donat compte al Ple municipal de 16 de gener de 2017.

Amb el suport de l’Institut Català de les Dones.

L’objectiu general és el d'ajustar transversalment l'acció municipal de cada àrea als requeriments de les lleis d'igualtat, en especial a la darrera, més concreta, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes