Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents | Drets Socials

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Des del SAGGID es gestionen els serveis d’atenció domiciliària de la ciutat i s’atenen totes les persones que estan reconegudes com a dependents. Inclou els serveis:

a) Serveis d’Atenció a Domicili (SAD)

Els serveis d’atenció a domicili s’adrecen a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Cal adreçar-se al servei bàsic d’atenció social de referència perquè es pugui valorar quin és el servei més adequat a les necessitats de cada persona: servei d’atenció personal, servei de cura de la llar, servei de teleassistència, àpats a domicili i assessorament i préstecs d’ajuts tècnics.

b) Servei d’Atenció a les Persones amb Dependència

Un equip format per professionals del treball social coneix i valora les situacions de les persones que han estat reconegudes com a dependents segons el que estableix la Llei de la dependència i estableix i fa seguiment del Pla Individual d’Atenció adequat per a cada persona.  

Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents | Drets Socials

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Adreça:
Pl. de Leonor Joher, 3
17006 GIRONA

Telèfons:
Atenció a la gent gran i la dependència
972 227 814

Consell Municipal de la Gent Gran
972 419 404 
972 227 814

A/e:
cmgg@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Web:
www.girona.cat/gentgran