Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Atenció personal i cura de la llar | Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Atenció personal i cura de la llar

Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili podrà complementar-se amb altres modalitats d'atenció.

  • Objectiu
    Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.
  • Funcions
    Atenció personal. Ajuda a la llar. Suport social i familiar. Relació amb l'entorn.
  • Destinataris
    Població general en situació de risc social i/o dependència, empadronades a Girona que per motius físics, psíquics o socials, presentin dificultats, de forma temporal (SAD social) o permanents (SAD dependència), per mantenir-se de forma autònoma, i amb qualitat de vida en el seu domicili.