Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Àpats a domicili | Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Àpats a domicili

És un servei de repartiment d’àpats a domicili, amb pluralitat d’opcions de menús en funció de la situació de salut personal dels usuaris, destinat a garantir una alimentació adequada i suficient a aquelles persones que pateixen manca d’autonomia i suport per mantenir la seva alimentació de forma correcta. No és una prestació garantida, tot i que l’Ajuntament de Girona l’ofereix a totes aquelles persones que ho necessiten.

  • Objectiu
    Promoure una alimentació sana i equilibrada a aquelles persones que per la seva falta d’autonomia no poden fer-la per sí mateixos.
  • Destinataris
    Persones majors de 64 anys amb dependència temporal o permanent i manca de suport familiar i social. Així mateix, podran ser beneficiaris del servei les persones menors de 64 anys amb dependència transitòria, derivada d’un accident o malaltia i manca de suport familiar i social, prèvia valoració tècnica del cas.

Sempre que sigui possible, es proposarà preferentment un servei de SAD social per ajudar a preparar els àpats. D’aquesta forma es manté un suport d’acompanyament i es cobreix l’alimentació alhora.

Menjador de gent gran

El menjador té per objectiu facilitar a les persones grans dinar amb companyia d’altres. El servei combina dos objectius. Per una banda un espai de menjador amb una clara funció social, facilitant un nou espai de relació i per altra oferir la possibilitat de gaudir d’un dinar saludable i equilibrat. Hi ha 2 menjadors a la ciutat de Girona: