Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Serveis d’atenció domiciliària | Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Serveis d’atenció domiciliària

Els serveis d’Atenció domiciliària s’adrecen a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Cal adreçar-se al servei bàsic d’atenció social de referència o al centre d’atenció primària de salut del seu barri per què els professionals puguin valorar quin és el servei més adequat a les necessitats de cada persona.

Aquest servei també vol contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals, proporcionant-los suport emocional i habilitats per desenvolupar millor la seva tasca i tenir cura de la seva pròpia salut.