Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Consell Municipal de la Gent Gran | SAGGID

Consell Municipal de la Gent Gran

L'Ajuntament de Girona, conscient de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la vellesa, així com de la necessitat d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i privades que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran de la ciutat, va crear el Consell Municipal de la Vellesa, en el qual poden estar representats membres d'aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l’àmbit de la gent gran.

Funcions

Les funcions d’aquest òrgan són de caràcter participatiu, consultiu, promocional i de supervisió.

De participació:

 1. Debatre la situació i les necessitats de la gent gran a la ciutat de Girona.
 2. Obrir nous canals de comunicació entre els diversos organismes i entitats representats en el Consell.
 3. Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general.
 4. Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i d'activitats intergeneracionals.
 5. Estudiar, emetre informes i fer propostes sobre temes que consideri d'interès per al col·lectiu de la gent gran.

De consulta:

A petició de l’Ajuntament de Girona o de qualsevol entitat, pública o privada, que treballi en l'àmbit de la gent gran, emetre informes no vinculants sobre els temes següents:

 1. Criteris d’actuació dels serveis relacionats amb la gent gran.
 2. Programes, despeses i inversions, destinats a la gent gran.
 3. Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis.
 4. Col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

De promoció:

 1. Promoure o proposar la creació, millora i/o reforma de serveis i ajudes destinats a la gent gran.
 2. Recollir i proposar mesures eficaces d’actuació de cara a un major benestar de la gent gran.
 3. Impulsar accions que revalorin i dignifiquin la imatge de la vellesa.
 4. Coordinar activitats i actuacions d'aquelles institucions i entitats que així ho desitgin.
 5. Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a equipaments i activitats.

De supervisió:

 1. Seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els programes i les actuacions sobre la vellesa a la ciutat.
 2. Recepció d’informes periòdics de valoració de temàtiques relacionades amb la gent gran.
 3. Seguiment i control sobre acords del propi consell i subvencions aprovades.
 4. Propostes per a una millor eficàcia i transparència de serveis i resolució de possibles deficiències.

Òrgans del Consell Municipal de la Gent Gran 

 • la Presidència 
 • la Vicepresidència
 • el Plenari
 • la Comissió Permanent
 • la Comissió Gent Gran i Ciutat
 • la Comissió “El Roure” 
 • la Comissió “Diada de la Gent Gran”

Membres de la corporació al Consell Plenari 2023-2027

President: Lluc Salellas Vilar
Regidora de Ciutat que cuida: Gemma Martínez Vilagrasa
1. Aminata Sabaly Balde
2. Núria Riquelme Zurita
3. Josep Palouzie Vizcaya
4. Raquel Robert Rubio
5. Jaume Veray Cama
6. Francisco Javier Domínguez García