Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Servei d'Atenció a la dependència | Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Servei d'Atenció a la dependència

Equip de professionals especialitzat encarregat de conèixer i valorar les situacions que es troben les persones que han estat reconegudes amb un grau de dependència. Una vegada la Generalitat comuniqui a l’Ajuntament el reconeixement del grau de dependència de cada persona, els professionals d’aquest servei es posaran en contacte amb la persona depenent i/o familiars per concertar una entrevista i/o visita a domicili per determinar la intervenció i l’aplicació dels recursos més adients a través del Pla Individual d’Atenció i dins de la cartera de serveis i prestacions establerts segons el seu grau, en el marc de la Llei de Dependència.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona i els Centres d’Atenció primària de salut de cada barri acompanyen i assessoren els ciutadans en el procés de tramitació i presentació de sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència.

Una vegada presentada la sol·licitud, els equips de valoració de la Generalitat de Catalunya es desplacen al domicili de la persona sol·licitant, previ haver concertat dia i hora, per avaluar a la persona tenint en compte els informes de salut presentats i el seu entorn sociofamiliar.

Un cop realitzada la valoració, la Generalitat enviarà la resolució, per correu certificat, al domicili de la persona dependent.

El grau de dependència pot ser revisat si hi ha una millora o empitjorament de l'estat de salut, si es detecta un error en el diagnòstic o si hi ha canvis en la situació personal de la persona beneficiària.

Què és la dependència

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial, etc.

L'atenció que ofereix la Llei haurà de prestar-se mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques compensatòries, un cop realitzada la valoració individual del grau i nivell de dependència. Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

  • Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal.
  • Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal.
  • Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal.

Qui ho pot demanar

Totes les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència i que compleixin els requisits de residència:

  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant cinc anys.
  • Dos dels cinc anys de residència al territori espanyol hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Sol·licitud