Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Vehicles elèctrics (títol) | Mobilitat i Via Pública

Vehicles elèctrics a la ciutat de Girona

Vehicles elèctrics. Instal·lació d'un punt de recàrrega | Mobilitat i Via Pública

Instal·lació d'un punt de recàrrega

Qualsevol persona té dret a carregar el seu VE a la seva plaça d’aparcament.  El punt de recàrrega vinculat és el punt associat a una plaça d’aparcament, a un vehicle elèctric concret i a una persona usuària específica.  

D’acord amb la Directiva 844/2018, als edificis residencials nous i als edificis residencials on es faci una reforma important amb més de 10 places d’aparcament, hi ha d’haver tubs, canalitzacions o safates que permetin la instal·lació futura de punts de recàrrega per a totes les places d’aparcament

Com instal·lar un punt de recàrrega a la meva plaça d’aparcament?

En habitatge unifamiliar

 1. Triar una empresa instal·ladora
 2. Identificar les necessitats de recàrrega en funció del vehicle elèctric i de les instal·lacions existents. Decidir el tipus i mode de recàrrega a instal·lar. 
 3. Elaborar una memòria tècnica de disseny de la instal·lació (per a recàrregues inferiors a 50 kW). Realització de la instal·lació

En aparcament col·lectiu en règim de propietat horitzontal

Dins d’un mateix aparcament podran coexistir diferents tipus d’instal·lació en funció de les necessitats de cada usuari. 

 1. Triar una empresa instal·ladora
 2. Identificar necessitats de recàrrega. Decidir tipus i mode de recàrrega a instal·lar. 
 3. Elaborar una memòria tècnica de disseny de la instal·lació (per a recàrregues inferiors a 50 kW) o  elaboració d’un projecte d’execució (per a recàrregues superiors a 50kW o en mode 4).  
 4. Comunicar a la comunitat de propietaris del pàrquing la instal·lació elèctrica que es durà a terme. 
  La comunitat de propietaris disposa de 30 dies per aprovar el projecte o plantejar una alternativa.  En cas que l’alternativa plantejada no es proposi en 30 dies o es faci efectiva en dos  mesos,  s’executa la instal·lació proposada inicialment. 
 5. Un cop acabada l’obra, fer arribar a l’administració de la comunitat de propietaris i propietàries el certificat de la instal·lació elèctrica (CIE), que l’instal·lador ha de facilitar a la persona propietària o llogatera de la plaça.
 6. El certificat, juntament amb la documentació tècnica i, si és el cas, el certificat de direcció d’obra i el d’inspecció inicial, s’haurà de dipositar a l’entitat certificadora o a l’oficina de registre corresponent de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de registrar la instal·lació.

La instal·lació comuna l’haurà d’aprovar per majoria simple la comunitat de propietaris, que és qui n’afrontarà les despeses.

Vehicles elèctrics. Tipus d'instal·lació de recàrrega | Mobilitat i Via Pública

Tipus d’instal·lació

Instal·lació de recàrrega individual

L’alimentació elèctrica de cada punt de recàrrega individual correspon a un subministrament elèctric diferent:

 Subministrament elèctric existent:
Connexió al comptador de l’habitatge de la persona usuària del vehicle elèctric
Nou subministrament elèctric:
Subministrament elèctric exclusiu per a cada vehicle
InfraestructuraAprofita el subministrament existent de l’habitatge.

Cal preveure un muntant per a zones comunes de l’edifici que ha d’aprovar la comunitat.

Cal fer una preinstal·lació per a un 15% de les places d’aparcament properes
No preveu l’existència d’infraestructura troncal comuna per fer-hi passar cablatge.

La companyia distribuïdora ha d'instal·lar un nou comptador homologat en la centralització de comptador de l’edifici.

Cal fer una preinstal·lació per a un 15% de les places d’aparcament properes
CostDepèn de la distància entre el comptador i la plaça d’aparcament.

Estudiar si cal ampliar la potència elèctrica contractada.
Proposta més costosa atès que cal un nou contracte de subministrament i instal·lar un comptador homologat.
ContracteS’aprofita la potència ja contractada a l’habitatge o local amb una gestió interna de la demanda.Alta de subministrament elèctric exclusiu per a la recàrrega del vehicle elèctric i per a aquella plaça d’aparcament.

Llibertat d’elecció d’oferta i companyia comercialitzadora.
FacturaEs rebrà una sola factura pel consum de l’habitatge i el consum del VE.Com que hi ha dos contractes diferents, un per a l’habitatge i l’altre per al VE, es genera doble facturació, cosa que produeix un increment en els costos fixos.

Instal·lació de recàrrega comuna

Les instal·lacions de recàrrega comunes comparteixen infraestructures comunes.

La proposta tècnica que s’implementi pot ser qualsevol de les que preveu el Reial decret 1053/2014. Als aparcaments existents, cal l’acord per majoria simple per tal que es facin les obres necessàries per a la seva implementació.

 Ús del subministrament existent, aprofitant el comptador de serveis de l’aparcamentSubministrament exclusiu per a cada vehicle però amb infraestructura troncal comuna
InfraestructuraAl quadre existent , s’hi afegeix una nova línia elèctrica per a l’alimentació de tots els punts de recàrrega.

Per poder diferenciar el consum elèctric de cadascun dels usuaris, s’hi instal·la un comptador d’energia específic addicional a l’equip de recàrrega que hi hagi a cada plaça de l’aparcament.
Infraestructura troncal comuna per la qual transcorre el cablatge fins a la derivació a la plaça de l’aparcament.

Instal·lació d’un nou comptador homologat a la centralització de comptadors de l’edifici.

El comptador secundari (opcional) a cada estació de recàrrega permet la facturació o repercussió individual de les despeses.
CostRequereix menys inversió inicial, ja que no hi ha alta d’un nou subministrament. Opció més senzilla pel que fa al repartiment de costos del subministrament.
ContracteÚnic contracte amb la comercialitzadora.

És necessari gestionar els consums i la repercussió de despeses als diferents usuaris de VE.
Formalització d’un contracte individual directe amb una comercialitzadora (no es pot utilitzar el mateix que per l’habitatge).
FacturaNo permet la implantació de tarifes específiques adequades per als VE.Permet contractar una tarifa específica per al vehicle elèctric.