Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Fases d'un estudi | Camins escolars segurs | Mobilitat escolar sostenible

Fases d'un estudi de camins escolars segurs

 1. Anàlisi de l'espai públic i la mobilitat de l'alumnat i les famílies
  Mitjançant enquestes  a la comunitat educativa i tallers amb els alumnes, s’estudien els hàbits de mobilitat en els desplaçaments escolars, el grau d'autonomia amb què es desplacen els infants, els sistemes de transport que fan servir (vehicle privat, transport col·lectiu, bicicleta, a peu...), la distància que hi ha entre el seu domicili i el centre escolar i la percepció sobre l'itinerari que se segueix i es reprodueixen els diferents recorreguts en  un pla per identificar els vials amb més freqüència de pas.
 2. Planificació del camí escolar segur
  Un cop ha acabat la fase d'anàlisi de la mobilitat, es formula una primera proposta de camí escolar segur a partir d'aquells trams amb més intensitat de pas i tenint en compte la morfologia urbana i la intensitat del trànsit rodat. La informació de les enquestes de mobilitat es complementa amb visites de camp i amb aportacions d'informadors/es claus (professorat, coordinador/ora de mobilitat escolar, AFAs i Ass. de veïns/es, tècnics/ques municipals, comerços).
 3. Execució d'actuacions tècniques
  S'avaluen quines actuacions són necessàries per a la posada en marxa del camí escolar segur des de la perspectiva de la seguretat viària per reduir els riscos en els desplaçaments a peu i per incrementar l'accessibilitat en el sentit que tothom pugui desplaçar-se sense obstacles (ampliació de voreres, reparació de paviment, ampliació de les zones d'accés, retirada d'obstacles, senyalització de passos de vianants, entre d’altres).
 4. Actuacions educatives
  A través de la figura del coordinador/ora de mobilitat escolar, s’organitzen diverses activitats educatives relacionades amb la mobilitat escolar sostenible. Per una banda, el propi estudi del camí escolar, presenta diferents propostes educatives específiques per a cada escola. Per altra banda,  l’Ajuntament de Girona, mitjançant la xarxa de coordinadors/ores, té a disposició un paquet de recursos educatius per treballar la mobilitat escolar a les aules. 
 5. Participació en el Joc de la serp
  Els resultats del joc de la serp permetrà a l’escola i a l’Ajuntament conèixer el canvi modal en els desplaçaments dels escolars i l’abast de les actuacions i/o activitats dutes a terme.  
 6. Activitats divulgatives
  És important donar a conèixer l’estudi a més de la comunitat educativa, també al teixit associatiu del barri ja que és una millora que repercuteix a tots els ciutadans/es. 
 7. Seguiment de l’estudi
  A través de la figura del coordinador/ora de mobilitat escolar, es realitza un seguiment de les activitats proposades i de les mesures executades a l’entorn de l’escola.