Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar | Mobilitat escolar sostenible

Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar

Què és

El Pla pilot s’emmarca en el projecte School Chance, actiu a la ciutat des de l’any 2017, el qual té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable dels i les escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, en aquest cas, Catalunya.

El govern de Catalunya va aprovar el Pla d’acció regional 2020-2021 sobre mobilitat escolar de Catalunya que inclou set accions a desenvolupar, entre les quals la creació de la Xarxa de Coordinadors/ores de Mobilitat Escolar a les escoles catalanes. Girona és la ciutat on es desenvolupa la prova pilot per crear aquesta xarxa.

Qui és i quina funció té la figura del coordinador/a de mobilitat escolar (CME)

El CME és la figura interna de l’equip docent i de referència en cada centre educatiu en matèria de mobilitat escolar sostenible, segura, autònoma i saludable, que té la funció d’enllaç entre l’escola, les famílies, els alumnes i tots els agents implicats.

 • Actua com a interlocutor de les demandes i problemes relatius a la mobilitat que puguin sorgir al centre educatiu i/o amb les famílies.
 • Recull i proposa iniciatives relacionades amb l’educació viària i la sostenibilitat.
 • Serveix de model per als alumnes i els encoratja a moure’s amb models de transport sostenibles.
 • Coordina i guia els projectes de mobilitat que promou l’Ajuntament dins del centre escolar on imparteix les classes.

Objectius

La Xarxa de CME té com a objectiu principal l’intercanvi d’experiències i la generació de sinergies entre els docents com també la cooperació entre els diferents centres educatius per tal de fomentar la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable en l’entorn educatiu.

Durada

El Pla pilot té una durada d’un any i mig des de la data d’inici. Un cop finalitzat, serà reproduïble a altres centres educatius del territori català.

Quina és la funció de la Xarxa de CME

La Xarxa de CME té la funció principal de promoure la figura del CME i dotar-la de les capacitats necessàries per desenvolupar la seva tasca.

 • Organitza reunions, formacions i activitats perquè els CME puguin desenvolupar la seva tasca a les escoles.
 • Fomenta l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb altres CME.
 • Coopera amb l’Ajuntament per garantir una comunicació fluida i poder donar resposta a necessitats sorgides en la mobilitat segura, autònoma, sostenible i saludable dels infants.

Beneficis que extreu el centre educatiu formant part de la Xarxa de CME

 • Tenir una comunicació fluida amb l’Ajuntament de Girona per detectar necessitats i millores.
 • Cooperar i programar objectius comuns amb altres centres escolars.
 • Adquirir formació específica en mobilitat escolar sostenible.
 • Estar al dia de bones pràctiques en l’àmbit europeu en el marc del projecte School Chance.
 • Tenir prioritat en l’execució de nous camins escolars i altres projectes relacionats a partir de 2021
 • Aplicar noves mesures de mobilitat i sostenibilitat al centre educatiu.
Centres educatius que hi participenHi participen un total de 9 centres educatius de primària de la ciutat de Girona
Centre educatiuCamins escolars (1)Qualitat de l'aire (2)Escola Verda (3)Hort escolar (4)
Escola Domeny 
Escola Migdia
Escola Joan Bruguera  
Escola Col·legi Dr Masmitjà 
Escola FEDAC-Sant Narcís   
Escola El Bosc de la Pabordia 
CEE Font de l’Abella   
Escola Pla de Girona 
Escola Annexa Joan Puigvert   

Llegenda

(1) ESTUDI DE CAMINS ESCOLARS
Estudi en el qual es proposen millores a l’espai viari de l’entorn de l’escola i propostes educatives per afavorir la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable.

(2) PROJECTE QUALITAT DE L’AIRE
Projecte que analitza la qualitat de l’aire de l’entorn escolar mitjançant tubs passius de mesura de NO2 a diferents punts de mostreig amb l’objectiu d’obtenir conclusions i proposar millores.

(3) ESCOLA VERDA
Centres educatius que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

(4) PROJECTE HORT ESCOLAR
Projecte per fomentar els valors de l’alimentació saludable, el contacte amb la terra, la recuperació del treball al camp, mitjançant la creació d’un hort als centres educatius, ja sigui de forma autogestionada com dinamitzada per una entitat externa.