Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Xarxa de Girona de coordinadors/ores de mobilitat escolar | Mobilitat escolar sostenible

Xarxa de Girona de coordinadors/ores de mobilitat escolar

Beneficis que extreu el centre educatiu formant part de la Xarxa de CME

  • Tenir una comunicació fluida amb l’Ajuntament de Girona per detectar necessitats i millores.
  • Cooperar i programar objectius comuns amb altres centres escolars.
  • Adquirir formació específica en mobilitat escolar sostenible.
  • Estar al dia de bones pràctiques en l’àmbit europeu en el marc del projecte School Chance.
  • Tenir prioritat en l’execució de nous camins escolars i altres projectes relacionats a partir de 2021
  • Aplicar noves mesures de mobilitat i sostenibilitat al centre educatiu.
Centres educatius que hi participenHi participen un total de 15 centres educatius de primària de la ciutat de Girona
Centre educatiuCamins escolars (1)Qualitat de l'aire (2)Escola Verda (3)Hort escolar (4)
CEE Font de l’Abella  
Escola Àgora √ √ 
Escola Carme AuguetEn procés √ 
Escola Col·legi Dr Masmitjà 
Escola Domeny 
Escola El Bosc de la Pabordia 
Escola Eiximenis   
Escola FEDAC-Pont MajorEn procés 
Escola FEDAC-Sant Narcís 
Escola Joan Bruguera 
Escola Migdia
Escola Pla de Girona 
Escola Pericot   
Escola Santa Eugènia 
Escola Vila-roja   

Llegenda

(1) ESTUDI DE CAMINS ESCOLARS
Estudi en el qual es proposen millores a l’espai viari de l’entorn de l’escola i propostes educatives per afavorir la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable.

(2) PROJECTE QUALITAT DE L’AIRE
Projecte que analitza la qualitat de l’aire de l’entorn escolar mitjançant tubs passius de mesura de NO2 a diferents punts de mostreig amb l’objectiu d’obtenir conclusions i proposar millores.

(3) ESCOLA VERDA
Centres educatius que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

(4) PROJECTE HORT ESCOLAR
Projecte per fomentar els valors de l’alimentació saludable, el contacte amb la terra, la recuperació del treball al camp, mitjançant la creació d’un hort als centres educatius, ja sigui de forma autogestionada com dinamitzada per una entitat externa.