Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Pla de treball | Consell FPO

Pla de treball

El Pla de treball del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional s’estructura en quatre línies estratègiques que emmarquen els objectius i propostes d’actuacions a emprendre durant aquest any.

  • Línia estratègica 1
    Fomentar la participació dels membres i la projecció externa del consell
  • Línia estratègica 2
    Adequar l'oferta de formació professional i ocupacional a les necessitats del sistema productiu de la ciutat i impulsar l'orientació professional i l'FP Dual 
  • Línia estratègica 3
    Promoure la innovació, l'emprenedoria i la mobilitat internacional d'estudiants i professorat dels centres de formació professional de la ciutat

D’acord amb el reglament, cada any el Ple del Consell aprova el Pla de treball anual que emmarcarà les actuacions a desenvolupar en el decurs d’un any. Les diferents Taules de Treball seran les responsables de concretar i prioritzar les actuacions a desenvolupar durant un any.