Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2023

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d’àmbit local. Aquest premi és una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

La justificació de la subvenció s’ha de presentar en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització de la despesa executada i mitjançant la presentació de model normalitzat a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Resolució i justificació

Finalitzat el període de sol·licitud, si l’òrgan competent observa alguna deficiència podrà requerir les persones sol·licitants perquè en el termini de 10 dies hàbils les esmeni. En cas contrari, s’entendrà per desistida la sol·licitud.

La convocatòria es resoldrà en un termini màxim de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de sol·licitud i es publicarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Girona i la web municipal.

Acceptació

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, aquesta s’entendrà per acceptada.

Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s’efectuarà un cop justificada. Els centres educatius poden sol·licitar el pagament mitjançant bestreta del 100% de l’import atorgat, en el termini màxim de 2 mesos a partir de la seva concessió.

Els beneficiaris de la subvenció han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Girona pugui fer el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

Justificació

El centre guanyador del premi ha d’executar la despesa del premi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria en el termini que especifiqui la convocatòria. El termini per executar la despesa es definirà en la convocatòria.

La justificació de la subvenció s’ha de presentar en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització de la despesa executada i mitjançant la presentació de model normalitzat a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Resolució 2023
Tràmit de justificació