Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Resultats dels Processos participatius | Participació

Resultats i execució dels processos participatius

Els processos participatius són un canal que la ciutadania i els representants de les institucions, col·lectius i entitats implicades poden utilitzar per fer arribar suggeriments i propostes als governants escollits. Es facilita el debat i la recollida d'aportacions que es consideraran a l'hora de redactar un projecte. 

A partir del 2023 els resultats també es publiquen a la Plataforma de participació electrònica "Girona Participa". Ara també adaptada per participar en els Consells i Taules Municipals.

2023 - Consultes públiques prèvies

Durant l’any 2023 es van dur a terme 2 consultes públiques prèvies en aquesta plataforma anomenada Girona Participa.

Les consultes públiques de l’Ajuntament de Girona s’ubiquen a la plataforma Girona Participa i al Portal de transparència, on s’expliquen els antecedents de les propostes normatives, els problemes que es pretenen solucionar amb les iniciatives, la necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de les normes i les possibles solucions alternatives (regulatòries o no regulatòries).

Tant la ciutadania com les organitzacions que ho varen considerar adient varen poder trametre les seves opinions i aportacions en els terminis establerts:

AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsPropostes ciutadanes
Consulta pública prèvia a la redacció d’un Pla especial urbanístic per a la implantació del centre comarcal d’acollida i adopció d’animals del Gironès a GironaFebrer080
Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte Reglament Regulador del Canal Intern d’InformacióMaig070

2023 - Procés participatiu del projecte "Menja't Girona"

“Menja’t Girona” és el nom que rep el Pla de Sostenibilitat turística en destinació de l’Ajuntament de Girona, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat per la Unió Europea – nextGenerationEU.

L’objectiu del projecte és desenvolupar una experiència turística completa que enllaci patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural i arquitectònic-urbanístic, consolidant Girona com a destinació turística sostenible.

“Menja’t Girona” és un projecte de ciutat i per la ciutat, amb intervencions a tres espais físics: zona de les hortes de Santa Eugènia, Ribes del Ter i Barri de Santa Eugènia.

La participació en el projecte rau en la necessitat de posar en pràctica i consolidar la cooperació ciutadana en el territori entre l’administració local i la població, entitats dels barris, de la ciutat i agents econòmics. 

La proposta metodològica del projecte es vertebra a través de la identificació de diferents estadis de vinculació i proximitat que es donen a les Hortes de Santa Eugènia. En primer lloc, es vincula al veïnat, entitats i institucions properes a les hortes per realçar-ne i dignificar-ne les pràctiques hortícoles i el patrimoni natural, històric i sociocultural. En segon lloc, en tractar-se d’un projecte amb una idiosincràsia hortícola i gastronòmica es vincula al sector de la restauració de la ciutat. En tercer lloc, atès que el projecte té una voluntat de desestacionalitzar i diversificar el turisme de la ciutat, es vincula als agents i visitants del sector turístic de la ciutat. 

El procés de participació es va dur a terme de forma transversal amb la resta de tasques corresponents segons dues formalitats diferenciades:

 • Amb sessions presencials al territori
 • A través de la plataforma Girona Participa 

Per a més informació respecte al projecte, podeu consultar la pàgina web https://web.girona.cat/sostur

 • La primera sessió participativa consistia en l’anàlisi i conceptualització de la marca i es va dur a terme el dia 13 de juny, a les 19 hores, al Centre Cívic de Santa Eugènia.
 • La segona sessió participativa consistia en la definició, redacció i creació de la marca i es va dur a terme el dia 22 de juny, a les 18.30 hores, al Centre Cívic de Santa Eugènia.

Resultats del procés participatiu 2023

El procés de participació es va dur a terme de forma transversal, tant amb sessions presencials al territori, com a través de la plataforma Girona Participa.

Per facilitar la recollida de propostes de tota la ciutadania, es va obrir un espai a la plataforma Girona Participa on tothom estava convidat a fer les seves aportacions. Podeu trobar més informació dels resultats del procés participatiu al web del Menja't Girona.

AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsParticipants de l'enquestaSessions de debat
Procés participatiu del projecte “Menja't Girona”2023172273

Execució de les consultes i/o de participació

Aquest projecte és plurianual i encara està en execució. Podeu consultar l'estat d'execució dels eixos i actuacions al següent enllaç:

Estat d'execució del projecte Resultats

2023 - GiroNat

GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d'un GIR de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura.

Un dels valors essencials del projecte Gironat és la transversalitat i la participació de la ciutadania i entitats locals en tot el procés d’actuació, posant èmfasi a la fase inicial de treball col·lectiu de les necessitats i de codisseny de l’espai, prèviament al projecte d’execució. 

El projecte GiroNat no finalitzarà fins al 2025 i utilitza variades eines de participació com:

 • Jornades informatives:
  Reunions obertes a la ciutadania, que s’organitzen a diferents barris de la ciutat per explicar el projecte GiroNat, els objectius i les accions que es porten a terme, pel conjunt de la ciutat i pel barri en si. 
 • Activitats:
  Espais puntuals de caire lúdic (destinat a un públic familiar) i/o enfocats en un àmbit en concret (salut, educació ambiental). S’organitzen des de les entitats que formen part del projecte GiroNat i estan obertes a tota la ciutadania o destinades a col·lectius en concret.
 • Enquestes:
  Espai obert a tots per avaluar l’ús, la percepció, i el coneixement de la ciutadania sobre la infraestructura verda de Girona. L’enquesta és una de les eines que està utilitzant el projecte per potenciar noves polítiques ambientals urbanes i accions de millora de la infraestructura verda (espais verds: parcs, jardins, arbrat, i espais blaus: rius i basses), amb l’objectiu de promoure la qualitat de vida i la salut de la ciutadania.
 • Voluntariat:
  Obert a tothom i destinat a implicar i sensibilitzar a la ciutadania en la transformació de la ciutat. Les persones amb interès reben la informació i formació necessàries per poder participar en algunes de les accions del projecte a fi de promoure la cogestió i la coresponsabilitat dels espais naturals i d’interès.   
 • Sessions cocreació:
  Espais d’interlocució on es porta a terme la cocreació, el codisseny, els mitjans de cogestió i la valoració dels resultats de determinats projectes de diferents accions del GiroNat. Tenen un vessant obert a tota la ciutadania, i un altre de més específic destinat a entitats de barri i d’àmbits en concret.    

Per a més informació respecte al projecte GiroNat, podeu consultar la pàgina web www.girona.cat/gironat

Processos participatius 2023 en el marc del projecte GiroNat

L'any 2023, en el marc del projecte GiroNat, es varen iniciar dos processos participatius més concrets:

 1. Procés participatiu per a la creació conjunta de l'Estratègia de Ciutat Comestible
 2. Procés participatiu per al codisseny del projecte de rehabilitació dels Jardins de les Pedreres

Resultats dels processos 2023

El procés s’ha realitzat de forma presencial i digital, amb espais tant per als col·lectius i entitats més vinculades a la temàtica com per al veïnat de la ciutat. çDins d’aquest gran projecte s’hi emmarquen també dos subprocessos participatius més concrets:

 • El primer d’ells, l’Estratègia de Ciutat Comestible (ECC), una sèrie d’accions que tenen per objectiu dotar la ciutat de Girona de diversos plans sectorials vinculats a la infraestructura verda de la ciutat, a fi de concretar les actuacions a desenvolupar per fomentar la renaturalització de diferents espais urbans a mitjà i llarg termini.
 • En segon lloc, el procés participatiu per al co-disseny del projecte de rehabilitació dels Jardins de les Pedreres, el qual té per objectiu renovar el parc amb criteris de renaturalització (promoció de la biodiversitat, permeabilitat i recuperació d'aigües, adaptat al canvi climàtic i resilient) i d'adaptació d'usos a través d'un procés participatiu amb la ciutadania i entitats.

Aquest projecte es troba encara vigent i s’ha habilitat un espai específic a la plataforma Girona Participa, on es pot trobar el contingut de les sessions de debat i la informació pertinent de les activitats:

AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsSessions de debat
Procés participatiu per al co-disseny del projecte de rehabilitació dels Jardins de les Pedreres20236151
Procés participatiu per a la creació conjunta de l’Estratègia de Ciutat Comestible20234153
AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsSessions de debat
Procés participatiu GiroNat2023-202542131127

**En comparació amb les activitats participatives, podem observar un nombre molt reduït d’usuaris participants: aquest biaix respon al fet que els participants comptabilitzats són únicament aquells que s’inscriuen directament a través de la plataforma Girona Participa, mentre que en la majoria dels casos les inscripcions es realitzen a través d’enllaços externs.

Execució de les consultes i/o de participació

El Projecte GiroNat és plurianual i encara està en execució. Es divideix en 3 tipologies d'accions.

 • Les accions A se centren en l'elaboració de documents i plans estratègics relacionats amb les actuacions B i la política en matèria de renaturalització dels propers 10 anys.
 • Les accions B són actuacions sobre el territori que es durant a terme durant els anys del projecte. Entre d'altres, hi haurà escales de peixos, renaturalització de patis d'escoles, aules de natura, etc.
 • Finalment, les accions C són transversals i estan enfocades a la governança del projecte, la comunicació i el seguiment de les accions amb indicadors.

En totes aquestes accions la participació ciutadana és molt important per aquest projecte, que es preveu que durarà fins al 31 de desembre de 2025. Podeu consultar l'estat d'execució de les accions al següent enllaç:

Estat d'execució del GiroNat

2023 - Procés participatiu per al codisseny del projecte de rehabilitació dels Jardins de les Pedreres

L'any 2023, en el marc del projecte GiroNat, es varen iniciar dos processos participatius més concrets, un d'ells és el procés participatiu per al codisseny del projecte de rehabilitació dels Jardins de les Pedreres.

L'acció B2 Parc pilot – Jardins de les Pedreres té per objectiu renovar el parc amb criteris de renaturalizació (promoció de la biodiversitat, permeabilitat i recuperació d'aigües, adaptat al canvi climàtic i resilient) i d'adaptació d'usos a través d'un procés participatiu amb la ciutadania i entitats.

L'any 2023, es va dur a terme una de les jornades:

 • 4 de maig, de 18.00 a 20.00 h, Espai Associació de Veïns de les Pedreres 

La segona jornada es duu a terme el 24 de gener del 2024.

Per a més informació respecte a aquest procés, podeu consultar la pàgina web https://girona-decidim.ddgi.cat/processes/JardinsPedreres

Resultats del procés 2023

AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsSessions de debat
Procés participatiu per al co-disseny del projecte de rehabilitació dels Jardins de les Pedreres20236151

2023 - Procés participatiu per a la creació conjunta de l'Estratègia de Ciutat Comestible

L'any 2023, en el marc del projecte GiroNat, es varen iniciar dos processos participatius més concrets, un d'ells és el procés participatiu per a la creació conjunta de l'Estratègia de Ciutat Comestible.

L'Estratègia de Ciutat Comestible s’emmarca dins una sèrie d’accions que tenen com objectiu dotar la ciutat de Girona de diversos plans sectorials vinculats a la infraestructura verda de la ciutat, a fi de concretar les actuacions a desenvolupar per fomentar la renaturalització de diferents espais urbans a mig i llarg termini.

Es varen dur a terme 3 sessions per presentar les accions a l'inici, debatre i recollir aportacions a accions concretes del projecte, fer un rendiment de comptes de les diferents fases i presentar els resultats finals:

 • 16 de juny, de 18.00 a 20.00 h. Centre Cívic Sant Narcís
 • 5 d'octubre, de 18.00 a 20.00 h. Centre Cívic Pont Major
 • 30 novembre, de 18.00 a 20.00 h. Centre Cívic Ter

Per a més informació respecte a les jornades, podeu consultar la pàgina web:
https://girona-decidim.ddgi.cat/processes/CiutatComestible

Resultats del procés 2023

AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsSessions de debat
Procés participatiu per a la creació conjunta de l’Estratègia de Ciutat Comestible20234153

2022 - Consultes públiques prèvies

Durant l’any 2022 es van dur a terme 10 consultes públiques prèvies a la plataforma anomenada Girona Participa.

Les consultes públiques de l’Ajuntament de Girona s’ubiquen a la plataforma Girona Participa i al Portal de transparència, on s’expliquen els antecedents de les propostes normatives, els problemes que es pretenen solucionar amb les iniciatives, la necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de les normes i les possibles solucions alternatives (regulatòries o no regulatòries).

Tant la ciutadania com les organitzacions que ho varen considerar adient varen poder trametre les seves opinions i aportacions en els terminis establerts:

AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsPropostes ciutadanesSuports o adhesions
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança de les zones de baixes emissions de la ciutat de GironaGener639174
Consulta pública prèvia a la tramitació de l'aprovació del Reglament del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de GironaJuny0600
Consulta pública prèvia a la tramitació de l'aprovació del Reglament del servei municipal de sanejament públic del sistema de GironaJuny0600
Consulta pública de la tramitació de l'aprovació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (PPPNT) del servei de sanejament dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de TerJuny0600
Consulta pública prèvia a l'aprovació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (PPPNT) del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable dels municipis de Girona, Salt i  Sarrià de TerJuny0700
Consulta pública prèvia a la redacció d'una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Girona: carrer Camp de la CreuSetembre0600
Consulta pública prèvia a l'aprovació inicial del Planejament d'ordenació de la implantació dels habitatges d'ús turístic a GironaSetembre41041
Consulta pública prèvia a la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de transport col·lectiu urbà i servei de transport públic amb bicicletaSetembre0600
Consulta pública prèvia a la modificació del PGOU de Girona per a la implantació del nou campus de salut Dr. Josep TruetaOctubre31231
Consulta pública prèvia a la redacció del planejament per a l'ordenació de l'antic mercat de Santa EugèniaDesembre0700

2022 - Zona de Baixes Emissions

L'Ajuntament de Girona va promoure aquest procés de participació ciutadana en el marc de l'elaboració de l'ordenança de la Zona de Baixes. 

Els objectius d'aquest procés eren informar i difondre sobre les polítiques de reducció de la contaminació i, en concret, de la Zona de Baixes Emissions; i obrir el debat per a concretar els elements d'aplicació d'aquesta ordenança.

El procés es va realitzar de forma presencial i digital paral·lelament, procurant generar espais tant per als col·lectius i entitats més vinculades a la temàtica que es tracta com per al veïnat de la ciutat.  La sessió de debat sobre la Zona de Baixes Emissions es va dur a terme de manera presencial el dia 9 de novembre. Paral·lelament, i fins al dia 13 de novembre, hi havia l'opció de contestar una enquesta d'opinió.

En la fase de retorn es va comunicar els resultats del procés participatiu al conjunt dels participants i a la plataforma Girona Participa.

La informació completa sobre totes les fases del procés participatiu es troba a la plataforma de participació electrònica "Girona Participa".

Resultats del procés participatiu 2022

El procés de participació va permetre un debat ciutadà amb els principals agents socials i econòmics per a recollir les consideracions, les propostes i els suggeriments de la ciutadania i les organitzacions interessades en la posada en pràctica d'aquesta mesura contra la contaminació ambiental. El procés es va realitzar de forma presencial i digital, amb espais tant per als col·lectius i entitats més vinculades a la temàtica com per al veïnat de la ciutat. 

Amb aquest objectiu, es va habilitar un espai específic a la plataforma online Girona Participa, on s’hi podien trobar les sessions de treball de la comissió de seguiment, les actes, les presentacions, els documents d’interès relacionats amb la temàtica i l’enquesta de consulta pública. 

La sessió de debat sobre la Zona de Baixes Emissions es va dur a terme de manera presencial el dia 9 de novembre de 2022. Paral·lelament, i fins al dia 13 de novembre de 2022, hi havia l'opció de contestar una enquesta d'opinió a la mateixa plataforma Girona Participa:

AccióDataUsuaris participantsUsuaris seguidorsPropostes ciutadanesParticipants de l'enquesta
Procés participatiu per a l’elaboració de l’ordenança municipal de la Zona de Baixes EmissionsJuliol a desembre 2022144863498

Execució de les consultes i/o de participació

La redacció de l'ordenança que regularà les zones de baixes emissions ha quedat aturada temporalment després que la Generalitat de Catalunya anunciés que aprovarien una normativa que pretén regular l'aplicació de les zones de baixes emissions a les grans ciutats de Catalunya.

El Consistori ha decidit aturar la nova ordenança per tal de no haver-hi d'incorporar modificacions posteriors significatives i s'ha estimat més esperar i aprovar un text que encaixi definitivament amb el Decret del Pla de Qualitat Ambiental que planteja el govern de la Generalitat.

Tan bon punt es redacti la nova ordenança es tindran en compte les aportacions ciutadanes del procés participatiu, sempre que compleixin amb la normativa de la Generalitat.

2021 - Pla de transició ecosocial per fer front a l’Emergència Climàtica a Girona

Primera fase - Diagnosi i Audiència Pública

El primer pas va ser la realització d’una diagnosi de la situació actual a la ciutat de Girona que va incloure una anàlisi del grau de compliment dels compromisos assumits per l’Ajuntament en la lluita contra el canvi climàtic, així com un seguit d’indicadors de sostenibilitat de la ciutat.

Aquesta diagnosi de ciutat, que es pot veure ampliada amb la participació dels agents convidats al procés, va representar el punt de partida del procés participatiu que es va presentar el passat 8 de juliol en el marc d’una Audiència Pública oberta a tothom (entitats, ciutadania i grups municipals).

A la mateixa Audiència Pública també es va presentar el Pacte de ciutat per la Transició Ecosocial, que ja han subscrit més de 50 entitats, sindicats, institucions, tots els grups polítics municipals i la UdG. Per fer front a l’emergència climàtica els diferents actors es comprometen a alinear de manera transversal totes les nostres accions, recursos, estructures organitzatives i processos de presa de decisió amb uns horitzons consensuats.

Segona fase - Definició dels objectius i dels eixos estratègics:

La segona fase del procés es va dividir en dues sessions de treball els dies 21 i 28  de setembre que varen tenir lloc al Centre Cultural la Mercè. El propòsit principal d’aquestes dues trobades era definir conjuntament entre tots els participants els eixos estratègics i els objectius específics del Pla de transició ecosocial.

A l’inici de la primera sessió es varen explicar els orígens, la finalitat i les fases en què s’organitza aquest procés d'elaboració del Pla, per deixar pas a dues ponències sobre els horitzons del Pacte de ciutat per la Transició Ecosocial: la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, la circularitat de materials, energia i aigua, la transformació del model econòmic, la justícia social i climàtica i l’aprofundiment democràtic i empoderament comunitari en la presa de decisions vinculants, que són els temes sobre els quals varen treballar els grups de persones participants.

Les ponències varen anar a càrrec d'Alfons Pérez, de l'Observatori del Deute de la Globalització i d'Erika Zárate, de la cooperativa Resilience Earth.

També es va obrir un espai virtual a la plataforma Girona Participa perquè tothom pogués continuar fent aportacions a partir de les ja realitzades durant les sessions presencials.

Dades del procés participatiu per a l’elaboració del Pla de transició ecosocial 2021:

AccióDatesNúmero participantsTipus participantsFormatResultat
Audiècia pública8 de juliol de
2021
10 a l’escenari presentant i 63 amb dret a paraulaEntitats, ciutadania i grups municipalsPresencial
 
Diagnosi de la situació actual
Definició dels eixos estratègics i dels objectius específics del Pla21 i 28 de setembre de 202127 a la primera sessió i 40 a la segonaEntitats, ciutadania i grups municipalsPresencialInformes resultats sessions dia 21 i del dia 28

El procés segueix actiu durant l’any 2022

Al mes de gener va finalitzar la tercera fase de definició de les mesures concretes.

Per al desenvolupament d’aquesta fase es varen fer 5 sessions. Aquestes sessions estaven obertes a tota la ciutadania i tenien com a un dels objectius aconseguir la màxima representativitat dels col·lectius diversos de la ciutat. Es va treballar de manera específica per eixos temàtics per tal de definir mesures concretes que cal prendre per assolir els objectius:

 • Sessió 1: Mobilitat
 • Sessió 2: Biodiversitat, urbanisme i habitatge
 • Sessió 3: Energia, residus i aigua
 • Sessió 4: Justícia social, global i climàtica (educació, salut)
 • Sessió 5: Model econòmic / Tecnologia i digitalització

2020 - Procés participatiu per a la reforma dels pressupostos participats

Primera fase:

En la primera fase del procés de reforma es va buscar la col·laboració de la Universitat de Girona, a través del Campus de Cohesió i Compromís Social, per treballar-hi conjuntament amb un enfoc pluridimensional i amb un equip de professionals provinents de diversos camps de coneixement. 

El procés de revisió es va iniciar a principis d’any amb la fase d’anàlisi documental a partir de la recollida de totes les propostes de millora que s’havien realitzat des del 2013. Aquestes propostes provenien tant de les reunions de la Comissió Mixta de Ciutat i del grup de treball per a la reforma del reglament dels pressupostos participats com de la ciutadania i les entitats en general. 

Seguidament, el procés ja es va començar a abordar de manera participativa. El catedràtic de Ciència Política, Quim Brugué, va realitzar 39 entrevistes a ciutadans que havien participat d’aquesta iniciativa, a persones vinculades al món associatiu de la ciutat –especialment associacions de veïns-, a tècnics municipals i a responsables polítics dels diferents partits presents en el consistori. Aquestes entrevistes es varen realitzar durant els mesos de febrer, març i abril de 2020, de manera que –degut a la crisi de la COVID19- van començar essent presencials i varen acabar realitzant-se, aproximadament la meitat d’elles, telefònicament o a través d’altres eines de trobada virtual. A partir de l’anàlisi documental i de les entrevistes, el catedràtic va redactar un informe de diagnosi que es va presentar en data 14 de juliol de 2020, elaborat amb l’objectiu de recollir les inquietuds dels múltiples i diversos actors involucrats en els pressupostos participats.

Segona fase:

Tot seguit es va fer ús d’una plataforma web de participació per obrir la fase de debat (https://participa.girona.cat actualment no està operativa), prenent com a base les dades de l’informe de diagnosi del catedràtic de la Universitat de Girona, Quim Brugué, i plantejant les següents preguntes principals com a punt de partida:

 1. Quin model de participació volem per a la ciutat?
 2. Pressupostos participatius de ciutat o de barri?
 3. La participació ciutadana ha de manifestar-se a través de demandes concretes o de debats generalistes?
 4. Com podríem millorar els aspectes operatius dels pressupostos participats que s’han realitzat en les set edicions anteriors?
 5. Com es podria millorar la participació en les votacions?
 6. Els pressupostos participats han d’incloure projectes de caire social i cultural? 

Amb aquesta eina es varen recollir propostes per a la reforma dels pressupostos participats entre el 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020, tant per part d’algunes entitats veïnals com de la ciutadania en general. A la plataforma hi ha 506 persones registrades amb opció de participar activament i han visitat la pàgina web més de 7.000 persones. 

Per aquest procés, la plataforma va rebre 57 propostes, de les quals 33 feien referència a la reforma dels pressupostos participats i 24 tenien com a propòsit presentar iniciatives per als seus barris, tot i que aquest no era l’objectiu de la recollida de propostes d’enguany en el marc dels pressupostos participats.

De les 33 propostes que feien referència a la reforma dels pressupostos participats, una part les varen realitzar entitats veïnals (19) i la resta ciutadans particulars (14). A més, 78 persones varen votar per recolzar alguns dels plantejaments. Entre totes les propostes varen rebre un total de 266 vots de suport.

Les principals conclusions sobre aquest conjunt de noves propostes es troben recollides en una memòria realitzada pel Servei de Participació que, juntament amb l’informe de diagnosi redactat pel catedràtic Quim Brugué, és pública a la web municipal.

La darrera fase del procés de reforma es va dur a terme durant el segon trimestre del 2021, amb l'objectiu final de dissenyar el model que servirà per redactar el nou reglament dels pressupostos participats de Girona

Dades del procés de reforma dels pressupostos participats dels barris 2020:

AccióDatesNúmero participantsTipus participantsFormatResultat
Entrevistes realitzades pel catedràtic Quim BruguéFebrer-abril
2020
39 persones entrevistadesAssociacions
Tècnics/ques municipals
Representants polítics
Ciutadania
Presencial
Telefònic
Online
Informe de diagnosi
Plataforma de participació:
https://participa.girona.cat
(actualment no operativa)
Octubre-novembre
2020
506 persones registradesEntitats veïnals
Ciutadania
Online57 propostes en general
33 propostes de reforma
266 vots de suport
Taules de treball virtuals amb la cooperativa IlabsoMaig-juny
2021
35 personesAssociacions
Tècnics/ques municipals
Representants polítics
Ciutadania
OnlineInforme dels resultats

2020 - Procés participatiu sobre la nova Ordenança municipal d’animals

Durant el mes de març de 2020, es va posar en marxa una prova pilot de recollida de propostes a través d’una  plataforma online de participació.

L’ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals es va aprovar inicialment en el Ple de 10 de febrer de 2020, i es va obrir un període d’exposició pública i presentació d’al·legacions a través de la seu electrònica entre el 28 de febrer i el 9 d’abril. Paral·lelament, però, es va voler facilitar la participació de tota la ciutadania convidant a fer propostes a través de la plataforma de participació o bé a donar suport a les ja publicades.

AccióDataUsuaris registratsPropostes ciutadanesNº usuaris que han votat propostesNombre total de vots
Recollida de propostes al portal de participació per a la nova ordenança d’animalsMarç379953454.060

Menú bàners Històric Processos participatius | Participació ciutadana

Més informació dels processos participatius que s'ha fet