Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Sol·licitud de parades de Sant Jordi 2020

El termini de sol·licitud de parada de roses i/o llibres a la fira de Sant Jordi acabarà el 22 de març.

L'Ajuntament concedeix permisos per vendre llibres i roses a diferents indrets de la ciutat el 23 d'abril, diada de Sant Jordi.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020001100, del 4 de febrer de 2020, es van aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions temporals a la via pública per a la instal·lació de parades de venda durant la diada de Sant Jordi a la ciutat de Girona per l'any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de març de 2020. S’hi hauran de fer constar les dades identificatives del titular i el producte o productes a comercialitzar. En cas que només es vulgui posar una parada amb finalitats informatives, també caldrà presentar sol·licitud.

La instal·lació de parades per a la venda de roses, llibres o música en diferents suports resten subjectes a l’obtenció prèvia de la corresponent autorització municipal. Podran sol·licitar autorització:

  1. Les persones físiques o jurídiques que exerceixen una activitat econòmica de llibreria o floristeria a la ciutat de Girona: Podran disposar d’una parada enfront del seu establiment, i en una altra ubicació de les proposades a les presents bases reguladores, fins al màxim d’una parada per emplaçament. El gremi de llibreters i el gremi de floristes podran exercir la representació dels seus agremiats i sol·licitar l’autorització pel conjunt d’aquests, enumerant les condicions de cadascun.
  2. Centres escolars (escoles , instituts de Girona i Universitat de Girona ): Podran tenir un màxim d’una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser una persona responsable del centre o de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, les quals podran tenir un màxim d’una parada. No s’autoritzarà cap parada a grups d’estudiants que no formin part d’un mateix curs .
  3. Entitats sense ànim de lucre, amb seu a Girona i que estiguin degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipals: Podran tenir un màxim d’una parada.
  4. Partits polítics amb representació o no en el Govern Municipal de Girona i amb seu a Girona: Podran tenir un màxim d’una parada.
  5. Excepcionalment, persones físiques o jurídiques que no reunint els requisits anteriors i atenguin a criteris d’especificitat o singularitat d’interès públic de la parada, a criteri de l’Ajuntament, sempre i quan estiguin estrictament relacionats amb l’activitat que es porta a terme per la diada de Sant Jordi: Podran tenir un màxim d’una parada.

Les persones interessades hauran de presentar la instància específica, a través de la seu electrònica, per a cada parada de venda per a la qual es sol·liciti autorització. Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública (consultar l’article 14.2 de la Llei 39/2015), poden presentar la mateixa instància al Registre General de l’Ajuntament de Girona (Pl. del Vi, número 1, 17004 Girona), adreçada a l’Àrea de Promoció econòmica, o per la mateixa via telemàtica .

Les persones que hagin tramitat la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona rebran la notificació de autorització d’ocupació de la via pública a través de l’e-Notum. Les persones que l’hagin tramitat a través de l’Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) la rebran a l’adreça de correu ordinari especificada.

La presentació de sol·licitud suposa, per part de l’adjudicatari d’un espai, l’acceptació íntegra i incondicionada de les condicions de les presents Bases reguladores.

Consulteu els següents enllaços per obtenir el model d'instància i la documentació que cal: 

Bases de la convocatòria 2020
Sol·licitud de parada de roses i/o llibres a la fira de Sant Jordi
Instància especifica que cal adjuntar
Tornar