Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L'Ajuntament de Girona ha aprovat el "Programa Girona Educació 360", en el marc de Girona, Ciutat Educadora

Actualment s'està treballant als barris de Sant Narcís i Santa Eugènia de Girona amb un programa d’activitats extraescolars comunitàries i de dinamització de famílies. La intenció és ampliar aquests programes, en el marc d'Educació 360, per tal d'enfortir els vincles entre les escoles i el barris.

El Programa d’Activitats d’Extraescolars Comunitàries dels barris de Sant Narcís i Santa Eugènia de la ciutat de Girona és una iniciativa comunitària que va néixer el 2001 en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.

A causa de l’elevat índex de segregació escolar d’aquesta zona de la ciutat i davant la necessitat d’oferir l’oportunitat als infants de participar en les activitats d’una forma coordinada i assequible, la Coordinadora d’AFAs, entitat representant de les AFAs de les diferents escoles del barri, va decidir liderar el Programa d’Activitats Extraescolars Comunitàries amb l’objectiu de cohesionar i relacionar escoles i entorn.

La participació i el treball en xarxa amb els diferents agents del territori és el que fa possible l’execució d’aquest programa, creant un programa d’activitats extraescolars entre les escoles del barri on es posa en valor l’educació fora d’horari lectiu com a factor clau de l’èxit educatiu. Aquestes activitats es reparteixen per les escoles del barri, es crea un sol programa comunitari i els alumnes de les escoles poden inscriure’s a qualsevol activitat. D’aquesta manera cada escola ofereix unes activitats concretes generant relacions entre infants del barri i facilitant la varietat d’oferta com també evitant duplicitats d’activitats.

Al llarg d’aquests anys d’aplicació del programa hem pogut observar diversos factors d’èxit pel que fa a la participació en les activitats extraescolars, però la pandèmia per la COVID-19 ha provocat que la participació de l’alumnat a les activitats extraescolars s’hagi reduït notablement, atès que les famílies actuen de forma preventiva. El confinament ha agreujat notablement la bretxa educativa en un entorn vulnerable per la situació econòmica i cultural de les famílies. Davant d’aquesta realitat, continuar oferint una bona oferta d’activitats extraescolars és essencial per la socialització d’aquests infants més enllà del seu entorn familiar.

El Programa d’Activitats Extraescolars comunitàries encara té molts reptes per encarar pel que fa a aspectes organitzatius i de dinamització de famílies per això ens proposem dur a terme algunes actuacions pel que fa a la dinamització de famílies:

  • Reforçar el treball en xarxa dels membres de la Comissió d’Extraescolars a través de l’acompanyament a les AFA’s per millora l’apoderament, l’autonomia en la gestió i la coordinació.
  • Implicar als tècnics d’integració social (TIS) de cada centre en les accions de dinamització de famílies.

Així doncs, se’ns presenta un escenari ple de reptes per endavant que amb la mirada compartida d’Educació 360 amb l’escola, la família, els agents educatius, l’entorn i l’ajuntament podem crear un espai d’activitats extraescolars comunitàries on les famílies hi tinguin cabuda i on els infants es desenvolupin com a persones, coneguin el seu entorn més proper, surtin de la seva zona de confort i descobreixin noves passions i talents.

Per això l’Ajuntament de Girona ha aprovat el Programa Girona Educació 360, en el marc de Girona Ciutat Educadora, on es defineixen diferents actuacions entre les quals destaca el suport a aquest programa i l’acompanyament a la dinamització de famílies amb l’objectiu d’apoderar les AFA’s i promoure la seva implicació en els processos educatius dels seus fills i filles, així com la seva participació en l’acció educativa a dins i fora del centre.

Més informació
Tornar