Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Ruta de navegació

Sessions plenàries | CEM

Sessions plenàries

El Consell Municipal d’Educació de Girona és un òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat en temes d’ensenyament i educació.

El Consell Municipal d'Educació de Girona va ser creat el dia 31 de març de 1989. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa de la ciutat i constituït per un màxim de 72 membres, els quals es reuneixen en forma d’assemblea tres cops l’any en les sessions plenàries o plens del CEM. Aquestes se celebren de forma itinerant per diferents centres educatius o espais de la ciutat, en caràcter ordinari i segons estableix la normativa que regula el funcionament del Consell.

A les sessions plenàries hi pot assistir i participar (amb veu però sense vot) qualsevol persona interessada.