Header: CEM

Consell Municipal d'Educació

Ruta de navegació

20a Beca Joaquim Franch 2022

20a Beca Joaquim Franch 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta la 20a convocatòria de la Beca Joaquim Franch, que es convoca cada dos anys i s’adreça a projectes que es basin en els drets socials i educatius de les persones, que plantegin noves perspectives socioeducatives a la ciutat i tinguin grans dosis de dinamisme i compromís per actuar i millorar vers una ciutadania activa, democràtica i solidària.

El termini de presentació de la memòria de treball i la justificació de les despeses finalitzarà el 22 de setembre de 2023.

Resolució i justificació

Forma de selecció i resolució

  1. La Beca Joaquim Franch es pot atorgar a un o a diversos projectes.
  2. La Comissió Avaluadora està composta per la Comissió de Relacions Educació – Ciutat del Consell Municipal d’Educació i les persones expertes que aquesta proposi (resten inhabilitats/des els membres que hagin pres part en l’assessorament metodològic dels projectes). La Comissió Avaluadora presentarà una proposta de resolució del projecte o dels projectes becats al Consell Municipal d’Educació el qual resoldrà en la primera sessió plenària que celebri, posterior al termini de presentació.
  3. El procediment d'avaluació es farà amb criteris no competitius.
  4. La Comissió Avaluadora inclourà en la seva proposta la designació de les persones que s’hauran d’encarregar de portar la tutoria del projecte o projectes becats i fer-ne el seguiment durant el seu desenvolupament.

Termini i presentació d'execució del projecte

  1. La presentació de la memòria de treball i de les despeses es pot efectuar per Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (només en el cas de persones físiques), a través de la Seu Electrònica (els centres, entitats, associacions...), a l’atenció del president/a del Consell Municipal d’Educació de Girona.
  2. El termini de lliurament de la memòria de treball i justificació de les despeses finalitza el 22 de setembre de 2023.
  3. El Consell Municipal d’Educació es reserva el dret de decisió per a qualsevol qüestió que pugui sorgir no prevista en aquestes bases.

Acceptació

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat.

Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Resolució de la 20a convocatòria 2022