Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Sis joves inicien un contracte en pràctiques a l'Ajuntament de Girona, en el marc de la Garantia Juvenil

El Servei d'Ocupació de Catalunya ha atorgat al consistori 66.000 euros en el marc de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Sis persones joves han començat un contracte en pràctiques de sis mesos de durada a l’Ajuntament de Girona. Aquesta contractació s’ha fet mitjançant una subvenció de 66.000 euros que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Girona en el marc del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, destinat a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de Garantia Juvenil.

Les persones contractades estan distribuïdes en diferents àrees de gestió de l’Ajuntament:

  • dues joves a l’àrea de Promoció Econòmica
  • una jove a l’àrea de Territori (Regidoria delegada de Sostenibilitat)
  • un jove a l’àrea de Territori (Regidoria delegada d’ Urbanisme i Activitats)
  • una jove a l’àrea d’Hisenda i Règim interior
  • un jove a l’àrea de Drets de les Persones (Regidoria delegada d’Educació, Esports i Seguretat en el Treball)

Aquests joves desenvoluparan diverses tasques a l’Ajuntament, sempre acompanyats d’una persona tutora durant els 6 mesos de treball. La totalitat dels joves contractats tenen formació i titulació universitària. Pel que fa a titulacions acadèmiques universitàries, 2 dels joves tenen graus en l’àmbit jurídic, 1 té formació universitària en l’àmbit de les ciències socials, 1 en biologia, 1 en arquitectura i 1 en ciències de l’esport.

Per sexe, s’han contractat 4 noies i 2 nois.

Tot i que l’atur juvenil s’ha reduït els últims anys, els joves en situació d’atur i/o que no treballen en l’àmbit propi dels estudis que han realitzat, segueixen essent una preocupació àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l’ha assumit com una de les prioritats de l’acció de govern.

En aquest context s'estableix en col·laboració amb les entitats locals i entitats sense ànim de lucre, un programa que permet que durant un període de sis mesos persones amb formació universitària o de formació professional o bé d’un certificat de professionalitat que els habiliti per a l’exercici professional, prestin els seus serveis a aquestes entitats, sota la modalitat contractual de pràctiques. Aquest contracte ha de possibilitar als joves l’adquisició d’aptituds i experiència professional, facilitant l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la formació reglada que han cursat. Aquest contracte es complementa amb un certificat de tasques desenvolupades que acredita l’execució de tasques i assumpció de funcions dutes a terme, així com de la seva valoració individualitzada.

Aquesta és la quarta edició que l’ajuntament de Girona ha estat beneficiari d’aquest programa. La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil i implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Els contractes de treball subscrits en el marc d’aquest programa estan cofinançats pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, i efectuats d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

Tornar