Header: Nadal

Nadal

Ruta de navegació

Menú de navegació

Pagament | Casal de Nadal 2022 | Nadal

Pagament del Casal de Nadal

Com he de fer el pagament?

Un cop assignada la plaça s’envia un correu a les famílies avisant que ja poden entrar a la web de les inscripcions a través del seu usuari i contrasenya i descarregar-se la carta de pagament. Es disposa de 5 dies per fer el pagament. Per fer-ho cal seguir els següents passos:

  1. Entrar amb el seu usuari i contrasenya a la pàgina web de les inscripcions.
  2. Anar a “les meves inscripcions” (un cop a dins, fer clic a sobre la inscripció)
  3. Entrar a “pagament de la inscripció”
  4. Fer clic a sobre “descarregar carta de pagament” i imprimir.
  5. Anar al caixer amb la carta de pagament i fer el pagament, o bé, per banca en línia.

Descomptes

Els descomptes només s’aplicaran a infants empadronats/des a la ciutat de Girona i no són acumulatius.

10% de cada quota quan hi ha dos germans/es inscrits/es en activitats del programa municipal i que estiguin empadronats/es en el mateix domicili.

20% de cada quota per família nombrosa o monoparental (participin o no tots els germans a les activitats del programa municipal).

Sistema de pagaments per tram de renda

Què és?

És un sistema de pagament per trams de les activitats destinat a les famílies empadronades a Girona.

Com funciona?

El sistema estableix un esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les famílies. D’aquesta manera es redueix el preu a assumir per les famílies amb uns ingressos que no superin els llindars que s’han adoptat.

Qui el pot sol·licitar?

El pot sol·licitar qualsevol família empadronada a Girona que vulgui inscriure els seus fills/es en el programa municipal de casals.

Què he de fer per sol·licitar-lo?

Les famílies que desitgin acollir-se a aquestes bonificacions en la quota ho hauran de manifestar expressament en el moment de fer la seva preinscripció (via web) i autoritzar també de manera expressa l’Ajuntament de Girona perquè faci les comprovacions necessàries per assignar un o altre tram de renda familiar, presentant la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars. Aquest document cal descarregar-lo i presentar-lo degudament emplenat i signat per tots els membres de la unitat familiar que declarin ingressos a les oficines de l’OAMR en un termini de 3 dies un cop feta la preinscripció, o bé, mitjançant la Seu Electrònica.

En el cas de no presentar la declaració responsable sobre el nivell d’ingressos familiars, s’aplicarà el tram G.

Si sou una família que heu fet la inscripció a les activitats de l’Entarda’t, no és necessari que porteu la declaració responsable a la OAMR, ja que s’aplicarà el Tram de la mateixa activitat.

Com puc saber quin és el meu nivell de renda?

Cal indicar, en el moment de la preinscripció, la quantitat corresponent a les pròpies caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de 2022, cada membre de la unitat familiar.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda s’entén per unitat familiar la composta pel fill inscrit, el/s pare/s i la/es mare/s o els/les tutors/es de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili, o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant, i també els germans de l’infant inscrit, inclosos els fills d’ambdós membres quan es tracta d’una família reconstituïda.

Als efectes d’aplicació de les bonificacions per trams de renda es consideren membres computables el/s pare/s i la/les mare/s o els/les tutors/es de l’infant inscrit, o la parella de fet del progenitor si conviu al mateix domicili o les persones encarregades de la guarda i custòdia de l’infant.

En cas que no es tingui la declaració de renda del 2022, cal introduir tots els ingressos anuals bruts de la unitat familiar corresponent al mateix any 2022.

Quins són els trams?

Membres unitat familiarTram A fins aTram B fins aTram C fins aTram D fins aTram E fins aTram F fins aTram G a partir de
27.814 €9.377 €11.252 €13.503 €16.203 €19.444 €19.444 €
310.262 €12.314 €14.777 €17.732 €21.278 €25.534 €25.534 €
412.172 €14.606 €17.527 €21.033 €25.239 €30.287 €30.287 €
513.813 €16.575 €19.890 €23.868 €28.642 €34.370 €34.370 €
615.397 €18.477 €22.172 €26.606 €31.928 €38.313 €38.313 €
716.895 €20.274 €24.329 €29.195 €35.034 €42.041 €42.041 €
818.383 €22.060 €26.472 €31.767 €38.120 €45.744 €45.744 €

Preus del Casal

TOT EL MESTram ATram BTram CTram DTram ETram FTram G
Matí (4 h)10 €31 €38 €48 €56 €65 €70 €
Matí+tarda (6 h)20 €48 €58 €71 €82 €93 €101 €
Despertador30 €30 €30 €30 €30 €30 €30 €
Dinar38 €45 €52 €61 €67 €74 €81 €

Comprovació del tram de renda

Un cop l’Ajuntament de Girona hagi rebut la declaració responsable i, per tant, estigui autoritzat a fer la comprovació del tram de renda, procedirà a fer la comprovació. S’aplicarà el tram corresponent segons la informació vigent de l’Agència Tributària. En cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, pot sol·licitar la presentació de documentació addicional per fer les comprovacions pertinents.