Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

Consell Participatiu per a la Llengua | Llengua catalana

Consell Participatiu per a la Llengua

El Consell Participatiu per a la Llengua és un organisme consultiu i de participació social en la política lingüística que promou l’Ajuntament de Girona.

Aquest consell està format per representants dels grups polítics municipals i del Consorci per a la Normalització Lingüística; entitats que treballen per a l'impuls de la llengua i la integració del col·lectiu de persones nouvingudes a la ciutat; agents del sector econòmic, social, col·legial i sindical, i persones de reconegut prestigi ciutadà.

L'Ajuntament de Girona va ser membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) el qual va neix amb la voluntat de realitzar aquesta tasca normalitzadora de forma participada amb la societat civil i de manera coordinada amb els organismes i entitats que defensen o promouen la llengua.

Objectius

Els seus objectius més importants són:

  1. Promoure la participació de les entitats i dels organismes relacionats amb la llengua catalana a les polítiques de normalització lingüística que es portin a terme a la ciutat de Girona.
  2. Estudiar la situació sociolingüística de la ciutat i proposar estratègies, actuacions i directrius per tal de vetllar per l’augment i la qualitat de l’ús social de la llengua catalana en tots els àmbits.
  3. En general, promoure accions per tal que la nostra llengua, en tant que vehicle d'expressió comú i principal element de la identitat catalana com a poble, afavoreixi la cohesió social.

Funcions

Les funcions del Consell Participatiu per a la Llengua són:

  • Participatives: debatre la situació i les necessitats de la llengua catalana a la ciutat.
  • Consultives: emetre informes, proposar programes i activitats relacionades amb l’impuls de la nostra llengua.
  • Promocionals: proposar serveis i planificar campanyes que afavoreixin la promoció del català.
  • Supervisores: realitzar seguiments dels programes i de les activitats programades.
  • Cooperatives: treballar conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Girona en l’aprovació i la realització de les accions que es programin.

Membres 2023-2027

Membres del Ple del Consell participatiu per a la Llengua
President: Lluc Salellas Vilar
Vicepresidenta: Núria Riquelme Zurita
1. Sergi Font Domènech
2. Gemma Geis Carreras
3. Maximiliano Fuentes Codera
4. Joaquim Ayats Bartrina
5. Jaume Veray Cama
6. Francisco Javier Domínguez García

Comissió de Seguiment per a l'Ús de la Llengua Catalana - Comissió interdepartamental
Lluc Salellas Vilar
1. Núria Riquelme Zurita
2. Queralt Vila Vergès