Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització | Solidaritat i Cooperació

Subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

Convocatòria 2019 TANCADA
Termini de justificació: 31 de gener de 2020

Objecte de la convocatòria

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de pau.

Justificació

L’entitat haurà d’acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió i estarà obligada a presenta la justificació de la subvenció a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, en el mes següent a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de gener de l’any següent a la convocatòria, que haurà de contenir la documentació i memòria que s'especifica a la convocatòria.