Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització 2023

Subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de pau.

Termini de justificació: 31 de gener de 2024.

Justificació

Justificació de la subvenció

L’entitat haurà d’acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió. L’entitat haurà de presentar obligatòriament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, en el mes següent a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de gener de l’any següent a la convocatòria:

 • El compte justificatiu simplificat, que haurà de contenir:
  • La memòria descriptiva de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts amb indicadors objectivament verificables i fonts de verificació que els demostrin.
  • Relació de les despeses i inversions de l’activitat en euros.
  • Ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat i la seva procedència.
  • Factures que acreditin la despesa realitzada durant l’any natural de la convocatòria de la quantitat subvencionada per l’Ajuntament de Girona. No s’acceptaran factures proforma. Totes les factures es presentaran en euros o detallant la conversió a euros de la moneda local.
  • En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.
 • Juntament amb aquesta memòria, l’entitat haurà de presentar la fitxa de justificació del projecte finalitzat a fi de facilitar la difusió dels projectes realitzats, així com la informació gràfica i material audiovisual que pugui formar part dels elements de difusió. Aquest material podrà ser utilitzat per l’Ajuntament dins del programa de solidaritat i cooperació per difondre valors solidaris i donar a conèixer les activitats municipals.

Tràmit de justificació