Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Concurs de fotografia solidària | Solidaritat i cooperació

Concurs de fotografia solidària 2023

El termini per a la presentació de les fotografies serà del 28 d’agost i el 18 de setembre de l’any 2023, comptant inclusivament ambdues dates.

Guanyadora del Concurs de Fotografia Solidària 2023: Andrea López Pastor
Fotografia: “No oblidem”

La Unitat de Cooperació de l'Ajuntament de Girona impulsa un any més la convocatòria d'un concurs de fotografia solidària per tal que la fotografia guanyadora es pugui utilitzar per la difusió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació pel desenvolupament de la Unitat de Cooperació.

Objectius del concurs 

 • Donar a conèixer la situació i condicions de vida de la població de països empobrits de diferents parts del món, i fer-les visibles a través de la fotografia, per tal de sensibilitzar i crear consciència crítica entre la ciutadania gironina.
 • Crear un fons documental amb fotos de bona qualitat sobre temàtiques relacionades amb les activitats de la Unitat de Cooperació (Cicle de Cinema Solidari, xerrades, exposicions, etc) que serveixi per a fer-ne difusió.

La fotografia guanyadora serà utilitzada per la difusió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació pel desenvolupament de l’any 2024 de la Unitat de Cooperació.

La resta de fotografies presentades serviran com a fons documental de la Unitat de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, i es podran utilitzar en la difusió d'activitats tan impulsades per la mateixa Unitat de Cooperació, com pels diferents actors de la cooperació gironina, a través d’impresos, publicacions al web municipal de cooperació, entre d’altres.

Premi

La dotació pressupostària global del premi del concurs és de tres-cents seixanta euros (360,00 €) que se’ls hi aplicarà una retenció del 15% d’IRPF, resultant la quantitat final de tres-cents sis euros (306,00 €) que s’ingressaran al compte del guanyador/a d’aquest concurs per a facilitar la compra de material fotogràfic.

Tema

El tema de la fotografia haurà de visibilitzar aspectes directament relacionats amb els Drets Humans, la Cooperació Internacional, l'Educació pel Desenvolupament (EpD) i la Justícia Global. La temàtica es concretarà cada any en funció de les prioritats de la Unitat de Cooperació en la convocatòria i podrà tractar diferents aspectes:

 • Globalització i Desigualtats Nord-sud
 • Interculturalitat crítica, decolonialitat i ruptura amb l’eurocentrisme
 • Condicions de vida en els països empobrits
 • Igualtat de gènere, drets de dones i nenes, i feminismes
 • Drets LGTBIQ+
 • Inclusió social i lluita contra la pobresa
 • Justícia mediambiental i refugiades climàtiques
 • Construcció de la Pau, prevenció de conflictes i antimilitarisme
 • Drets de les comunitats indígenes i minories ètniques
 • Justícia racial, xenofòbia i intolerància
 • Drets de la infància i la joventut
 • Formes contemporànies d'esclavitud i tràfic humà
 • Persones defensores dels drets humans
 • Responsabilitat social corporativa i inversions socialment responsables
 • Desallotjaments forçats, sensellarisme i assentaments informals
 • Desenvolupament sostenible i ODS
 • Diversitat funcional
 • Discriminació i violència contra la gent gran

Requisits dels participants

Podran participar totes les persones majors de 18 anys amb DNI, NIF o NIE i un compte bancari associat al seu nom.

Requisits de les fotografies

Cada persona podrà presentar un màxim de 3 fotografies, que hauran de complir amb els següents requisits:

 • Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades en altres concursos.
 • Les imatges no podran ser anteriors al 2022, preferentment del 2023.
 • Les imatges hauran de complir amb criteris d’ètica periodística
 • Les imatges poden ser tant en color com en blanc i negre.
 • El format que s’acceptarà serà en arxiu digital “jpg” o “png”.
 • Totes les fotografies s’hauran de presentar en alta resolució, amb una dimensió mínima de 1200 x 700 píxels; i hauran de reunir els requisits mínims de qualitat tècnica per a ser publicades en diferents formats.

Documentació a presentar

 • Nom i cognoms de l’autor/a de la fotografia
 • DNI o NIF
 • Telèfon de contacte
 • Correu electrònic
 • Adreça postal
 • Lloc i data on es va realitzar la fotografia
 • Títol per a cada fotografia presentada
 • Breu explicació sobre les fotografies (2 o 3 línies).
 • Acreditació d’estar al corrent del compliment d’obligacions tributàries amb la Seguretat Social. En el cas que no es presenti aquest document, es donarà per fet que l’entitat sol·licitant autoritza a l’Ajuntament de Girona a obtenir de forma directa l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei de subvencions.

El model de sol·licitud està disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament

Lloc de presentació

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud, en model normalitzat, així com la/les fotografia/es en format digital i la documentació que s’indica en aquestes bases en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

Una vegada s’hagi resolt el concurs la persona guanyadora del mateix, també haurà de presentar a través del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei, la següent documentació: