Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Sexualitat: Diversitat sexual | Joves | Centre Jove de Salut

Sexualitat

Diversitat sexual

La sexualitat forma part de l'experiència humana, i cadascú té el dret de viure-la com vulgui, sempre que es respectin els drets individuals de la resta de persones. La sexualitat no és estàtica, sinó que evoluciona al llarg de les nostres vides. A part de les característiques personals, hi intervenen altres factors: la família, les amistats, les experiències viscudes, els mitjans de comunicació, etc. Tot això pot modular i condicionar la nostra sexualitat. Per tant, és important que siguem crítics i crítiques amb allò que ens arriba d'aquests models.

En aquest aprenentatge hi està en joc la construcció de la identitat de gènere, una qüestió de subjectivitat que no depèn dels genitals. La identitat de gènere és com una persona, dintre seu, d’acord amb les seves experiències, sentiments, necessitats, etc. defineix el seu propi gènere. És la manera com una persona se sent dins el seu cos sexuat i el grau de conformitat o disconformitat amb el gènere assignat al néixer (persones cis o persones trans) i les expectatives socials que en deriven. Tot això contemplant tota una escala que pot anar del binarisme (masculí/femení) a identitats no binàries. Cada persona té la seva manera única de ser, estar i expressar el gènere, més enllà de les normes predeterminades a la nostra societat.

No s'ha de confondre amb l'orientació sexual, que seria el sentiment d'atracció cap a les persones (física, emocional...) en funció dels gèneres. D'orientacions sexuals n'hi ha moltes, i si bé les més conegudes són l'heterosexualitat i l'homosexualitat, també hi ha la bisexualitat i l'asexualitat, entre d'altres.

No és estrany que en algun moment de la vida es puguin presentar confusions i dubtes en relació amb aquests aspectes. Com en altres aspectes de creixement, cal prendre's un temps per integrar amb tranquil·litat els sentiments que es viuen i, si això es fa difícil, cal parlar-ne amb algú que et pugui entendre i ajudar. Al Centre Jove et podem orientar i acompanyar en aquest sentit!

Recursos

Per completar aquesta informació et proposem els següents recursos.

Vídeos del projecte "Dibuixant el gènere" elaborat per Gerard Coll-Planas i Maria Vidal