Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Ruta de navegació

Obertura d'activitats econòmiques | Activitats

Obertura d'activitats econòmiques

1r - Verifiqueu el planejament urbanístic

Us recomanem que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora dels usos en el municipi. També podeu fer una consulta prèvia per conèixer quina classificació té l'activitat que voleu obrir dins la llei i saber quins tràmits municipals li pertoquen.

Això es pot fer amb una sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats o consultant el plànol de planejament interactiu.

2n - Informeu-vos de com la llei classifica l'activitat econòmica que voleu obrir i les obligacions legislatives que teniu 

Cal que primer de tot us informeu de quina llei classifica la vostra activitat: 

Podeu també realitzar una consulta prèvia de classificació de l’activitat accedint al següent tràmit:

Us recomanem que consulteu l’apartat d'informació d’interès i tràmits relacionats per conèixer si existeixen altres tràmits relacionats amb l'obertura que desitgeu realitzar.

3r - Trieu el tràmit d'obertura que us cal

Comunicació d'inici d’activitat amb certificat tècnic

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica (vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic”), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l’activitat.

Documentació relacionada (cal descarregar el document)

Comunicació d’inici d’activitat amb projecte tècnic i certificat

Per a les activitats econòmiques incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat  la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat.

Documentació relacionada (cal descarregar el document)

Comunicació prèvia ambiental (annex III)

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Comunicació prèvia municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

També està subjecta a comunicació prèvia d'espectacles la modificació no substancial d'un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s'hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries d'acord amb la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.