Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Ruta de navegació

Obertura d'activitats econòmiques | Activitats

Obertura d'activitats econòmiques

1r - Verificar el planejament urbanístic

Us recomanem que abans de dur a terme la comunicació, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora del usos en el municipi. També podeu fer una consulta prèvia per conèixer quina classificació té l'activitat que voleu obrir dins la llei i saber quins tràmits municipals li pertoquen.

Això es pot fer amb una sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats o consultant el plànol de planejament interactiu.

2n - Informeu-vos de com la llei classifica l'activitat econòmica que voleu obrir

Podeu consultar la Taula de classificació de la Llei de Simplificació + Incendis + LPCA + Espectacles per conèixer quins tràmits municipals estan associats a les activitats (llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables). Podeu fer també una consulta prèvia de classificació de l'activitat al vostre ajuntament.

3r - Trieu el tràmit d'obertura que us cal

Declaració responsable d’activitat innòcua

Una activitat econòmica és innòcua quan, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Inici d'activitat: aquestes activitats  estan subjectes a declaració responsable; el titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici d'una determinada activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Efectes: la presentació de la declaració habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat, el titular no ha d'esperar la resposta de l'Administració. El control per part de l'Administració serà posterior.

Declaració responsable d’habitatge d’ús turístic

És la comunicació que fa el propietari d'un habitatge, o els seus representants, per poder destinar-lo a ús turístic.

Els habitatges d'ús turístic són aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat.

Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge se cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la comunicació prèvia a l'Ajuntament mitjançant la presentació de la declaració responsable com a activitat innòcua, i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, que serà efectuada per l'Ajuntament.

Comunicació prèvia d’activitat de baix risc

Una activitat econòmica és de baix risc quan, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Inici d'activitat: aquestes activitats estan subjectes al règim de comunicació prèvia; el titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat mitjançant una comunicació prèvia, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat

Efectes: la presentació de la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat, el titular no ha d'esperar la resposta de l’Administració. El control per part de l'Administració serà posterior.

Comunicació prèvia ambiental (annex III)

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Comunicació prèvia d'obertura per centres de culte

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura la persona interessada posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat de centre de culte segons la Llei 16/2009.

Comunicació prèvia municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

També està subjecta a comunicació prèvia d'espectacles la modificació no substancial d'un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s'hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives

Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries d'acord amb la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.