Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Regidoria d'Urbanisme i Activitats

Àrea de què depèn:
Àrea de Territori

Responsable polític: Lluís Martí Arderiu
Responsable tècnic: Xavier Artès Bosch

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Web:
www.girona.cat/urbanisme

Ruta de navegació

Canvi de titular | Activitats

Canvi de titular

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.
 

1r - Informeu-vos de com la llei classifica l’activitat econòmica que voleu canviar de titular

Podeu consultar la Taula de classificació de la Llei de Simplificació + Incendis + LPCA + Espectacles per conèixer quins tràmits municipals estan associats a les activitats (llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables). Podeu fer també una consulta prèvia de classificació de l'activitat al vostre ajuntament.

2n - Trieu el tràmit de canvi de titularitat que us cal

ACTIVITATS INNÒCUES
Per les activitats innòcues regulades per la Llei 16/2015 caldrà tramitar una nova declaració responsable, marcant l'opció de canvi de titular.

L'Activitat econòmica innòcua, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l’annex I.

 

RESTA D'ACTIVITATS
Per la resta d’activitats, cal tramitar una comunicació de canvi de titular signada per ambdós titulars.

 

AVÍS!

En els casos de canvi de titularitat de l’activitat, transcorregut el termini de dos mesos, pels establiments on es desenvolupi una activitat inclosa dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu reglament de desenvolupament, i d’un mes, per la resta, des de la comunicació, sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, se la considerarà plenament eficaç.

Als efectes anteriors, el nou titular se subroga en els mateixos drets i deures derivats de la comunicació / declaració responsable / llicència / autorització d’activitat.

D’acord amb el que determina el vigent Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, l’anterior i el nou/nova titular (cedent i cessionari/cessionària respectivament), comuniquen conjuntament la transmissió de la comunicació / llicència d’activitat.

Resten prohibides les transmissions de comunicacions /  llicències sotmeses al règim específic dels espectacles i activitats recreatives que són objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives en els termes establerts per l’article 61.3 de la Llei 11/2009 així com les subjectes a un expedient de revocació o caducitat.

El cessionari/cessionària es dóna per assabentat que en cap cas això significa l’atorgament d’una comunicació / llicència de cap mena que legalitzi modificacions o ampliacions, respecte de la comunicació / llicència d’activitat de què gaudeix l’activitat / instal·lació. Es recomana comprovar les condicions de l’atorgament de la comunicació / llicència  així com verificar que el darrer titular està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la hisenda municipal.