Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Urbanisme i Activitats

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
Cita prèvia 972 419 010
Servei 972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Ruta de navegació

Canvi de titular | Activitats

Canvi de titular

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

D’acord amb el que determina l’article 34 de la vigent Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, en cas de transmissió de l’activitat econòmica, la persona que esdevingui titular ha de comunicar digitalment a l’Administració les dades necessàries a través dels mitjans habilitats i ha de manifestar explícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents a l’habilitació que té l’activitat i que se subroga en els drets i obligacions administratius que en deriven. 

Tanmateix, la titularitat administrativa de l’activitat no pressuposa cap pronunciament pel que fa a les relacions civils o mercantils entre els particulars o a llurs drets sobre l’establiment on s’exerceix. Si hi ha dubtes o discrepàncies que no hagin estat resolts per la jurisdicció competent, es presumeix que les persones que acreditin la titularitat de la possessió de l’establiment on s’exerceix l’activitat en són els titulars administratius.

El cessionari/cessionària es dóna per assabentat que en cap cas això significa l’atorgament d’una comunicació / llicència de cap mena que legalitzi modificacions o ampliacions, respecte de la comunicació / llicència d’activitat de què gaudeix l’activitat / instal·lació. Es recomana comprovar les condicions de l’atorgament de la comunicació / llicència  així com verificar que el darrer titular està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la hisenda municipal.

En els casos de canvi de titularitat de l’activitat pels establiments on es desenvolupi una activitat inclosa dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu reglament de desenvolupament, transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació, sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, se la considerarà plenament eficaç.

Als efectes anteriors, el nou titular se subroga en els mateixos drets i deures derivats de la comunicació / llicència / autorització d’activitat.

Resten prohibides les transmissions de comunicacions /  llicències sotmeses al règim específic dels espectacles i activitats recreatives que són objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives en els termes establerts per l’article 61.3 de la Llei 11/2009 així com les subjectes a un expedient de revocació o caducitat.