Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Urbanisme i Activitats

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
Cita prèvia 972 419 010
Servei 972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Ruta de navegació

Activitats extraordinàries, puntuals o a la via pública | Activitats

Activitats extraordinàries, puntuals o a la via pública

Activitats d’espectacles públics o activitats recreatives que poden ser d'interès artístic o cultural i que es poden dur a terme, esporàdicament, en establiments oberts al públic o a la via pública.

Comunicació prèvia d’activitat extraordinària

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

  • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
  • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

Llicència d’activitat extraordinària

Se sotmeten a aquest règim de llicència, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

  • Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o
  • Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Activitats d’espectacles públics o activitats recreatives en espais no permanents desmuntables

Se sotmeten a aquest règim de llicència, els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost).