Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Regidoria d'Urbanisme i Activitats

Àrea de què depèn:
Àrea de Territori

Responsable polític: Lluís Martí Arderiu
Responsable tècnic: Xavier Artès Bosch

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Web:
www.girona.cat/urbanisme

Ruta de navegació

Informació d'interès i altres tràmits relacionats | Activitats

Informació d'interès i altres tràmits relacionats

Consulta prèvia de classificació d’una activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Declaració responsable d’habitatge d’ús turístic

És la comunicació que fa el propietari d'un habitatge, o els seus representants, per poder destinar-lo a ús turístic.

Els habitatges d'ús turístic són aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat.

Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge se cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la comunicació prèvia a l'Ajuntament mitjançant la presentació de la declaració responsable com a activitat innòcua, i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, que serà efectuada per l'Ajuntament.

Inici d'una activitats d'establiment turístic

Aquest quadre us orienta sobre els tràmits d’inici d’activitat a realitzar des de l’entrada en vigor del Decret 75/2020, de turisme de Catalunya.

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ a la persona consumidora final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.


Pots consultar els requisits que s’apliquen per cada activitat en matèria de seguretat alimentària.

Informe previ en matèria d’incendis

Una activitat econòmica es considera de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Aquestes activitats estan subjectes a la sol·licitud d'un informe previ en matèria d'incendis.

Efectes: Es tracta d'una intervenció prèvia que fa l'administració i la presentació d'aquest informe previ no habilita per l'exercici de l'activitat, el titular o la persona que el representi, haurà d'esperar l'obtenció de l'informe favorable de l'administració i que alguna de les entitats col·laboradores faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia corresponent.

Informació de tramitació sobre els establiments comercials

Aquest quadre us orienta sobre els diferents tràmits d’inici d’una activitat per a establiment comercial.

Model de comunicació d’establiments comercials

Model de comunicació d’establiments comercials, en cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2