Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Bàner: Cita prèvia

Urbanisme

Urbanisme i Activitats

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
Cita prèvia 972 419 010
Servei 972 419 047

A/e:
Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Ruta de navegació

Informació d'interès i altres tràmits relacionats | Activitats

Informació d'interès i altres tràmits relacionats

Venda temporal de material pirotècnic per Sant Joan

Per poder demanar permís a l'Ajuntament de Girona primer caldrà disposar de l’autorització de la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Girona), d'Acord amb el Reial Decret 989/2015 de 30 d'octubre, que aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, i de manera específica la Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d'articles pirotècnics.

El permís es demana mitjançant el tràmit de comunicació d'inici o modificació d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, que trobareu a la seu electrònica.

Mitjançant la Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

A més del model de sol·licitud i el certificat tècnic de compliment de normatives vigents, caldrà adjuntar-hi la declaració responsable de venda fora d’establiment i activitat comercial efímera segons preveu la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires per a la venda temporal de material pirotècnic.

Consulta prèvia de classificació d’una activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Declaració responsable d’habitatge d’ús turístic

La tramitació de l’habilitació dels habitatges d’ús turístic (inici d’activitat, canvi de titular i baixa) s’ha de realitzar des de Canal Empresa, de manera que els titulars hauran de fer l’enviament del formulari amb les dades des d’aquest portal i únicament per via telemàtica. 

Inici d'una activitats d'establiment turístic

Aquest quadre us orienta sobre els tràmits d’inici d’activitat a realitzar des de l’entrada en vigor del Decret 75/2020, de turisme de Catalunya.

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ a la persona consumidora final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.


Pots consultar els requisits que s’apliquen per cada activitat en matèria de seguretat alimentària.

Declaració responsable relativa a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

L’assegurança de responsabilitat civil és un requisit per a l'obertura de l'establiment i per a l'inici dels espectacles públics o activitats recreatives i la manca d’aquesta assegurança comporta la clausura de l'establiment obert al públic o la suspensió immediata de l'espectacle públic o l'activitat recreativa.

Informe previ en matèria d’incendis

Una activitat econòmica es considera de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Aquestes activitats estan subjectes a la sol·licitud d'un informe previ en matèria d'incendis.

Efectes: Es tracta d'una intervenció prèvia que fa l'administració i la presentació d'aquest informe previ no habilita per l'exercici de l'activitat, el titular o la persona que el representi, haurà d'esperar l'obtenció de l'informe favorable de l'administració i que alguna de les entitats col·laboradores faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia corresponent.

Informació de tramitació sobre els establiments comercials

Aquest quadre us orienta sobre els diferents tràmits d’inici d’una activitat per a establiment comercial.

Model de comunicació d’establiments comercials

Model de comunicació d’establiments comercials, en cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2

Política lingüística

L'atenció al públic

  1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.
  2. El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb mesures adequades, l'increment de l'ús del català en l'àmbit a què es refereix l'apartat 1.
  3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.