Header: Voluntariat

Voluntariat

Ruta de navegació

Documentació per la gestió del voluntariat | Voluntariat

Documentació per la gestió del voluntariat

Programa de voluntariat

El Programa de voluntariat és un acord de la junta directiva de l’entitat on s’estableix la voluntat de dur a terme certes activitats amb persones voluntàries. Un cop aprovat el Programa de voluntariat, s’han d’aplicar els drets i deures que defineix la Llei.

Pla de voluntariat

És un document intern que ha de disposar l’organització on es planifiquen tots els processos vinculats amb la gestió de les persones voluntàries: des de la captació i selecció, passant pels processos d’acollida, fins a com s’organitzaran els voluntaris, quin referent tindran, formació i participació dins l’entitat; i finalment, el procés de desvinculació. 

Ha de garantir que tothom sàpiga com l’organització actua en quant al voluntariat, amb l’objectiu de que totes les persones voluntàries tinguin una bona experiència i de que l’entitat aprofiti tot el seu potencial. 

 

Pla de formació

Totes les persones que comencen a fer projectes de voluntariat en una organització han de rebre la formació necessària i pertinent per a poder desenvolupar la seva tasca i també per a poder participar de la dinàmica de l’entitat. És per això que cal un pla de formació dels voluntaris que ho especifiqui.

Full de compromís

És un document a on es formalitza la relació entre la persona voluntària i l’entitat, que especifica, el caràcter voluntari i altruista de la relació, les funcions i tasques acordades, el compromís de rescabalament de les a despeses assumides per la persona voluntària, la formació fixada com a necessària per l’entitat i l’existència d’una assegurança per a la persona voluntària d’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Si el voluntari que col·labora amb l’entitat és soci d’aquesta, no cal que signi el full de compromís.

 

Registre de persones voluntàries

La LOPD garanteix el dret de les persones a poder fer un control de les seves dades personals.  Aquest dret està recollit en un marc legal força ampli i s’aplica tothom qui faci us de dades de persones físiques, per tant, les entitats amb projectes de voluntariat estan obligades a complir-la. Cal disposar d’un fitxer amb les dades de les persones voluntàries, que estigui en compliment de la llei.

Assegurances

La Llei del voluntariat preveu el dret del voluntari i el deure de l’entitat de disposar d’una assegurança que cobreixi els riscos derivats de l’activitat en què participa el voluntari i els danys que es podrien causar, de manera fortuïta, com a conseqüència del desenvolupament de la tasca voluntària. 

L’entitat ha de contractar una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per cobrir els possibles riscos que pot patir el voluntari i per garantir la seguretat de l’activitat davant de tercers.

 

 
 

Rescabalament de les despeses

El rescabalament de despeses és el pagament al voluntari d’aquelles despeses degudament justificades que li suposi l’activitat voluntària. Per exemple, despeses de transport, d’àpats o de materials relacionats amb la seva tasca voluntària, etc.

El voluntari té dret a recuperar les despeses generades per l’activitat de voluntariat, sempre que s’hagi acordat així amb l’entitat. Aquest acord ha de constar en el full de compromís.
El voluntari té l’obligació de rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que se li ofereixi.

Certificat de delictes de naturalesa sexual

Si els projectes de voluntariat estan destinats a menors caldrà que les persones voluntàries disposin del certificat de delictes de naturalesa sexual. Aquest certificat es pot obtenir a la pàgina web del Ministeri de Justícia.