Header: Voluntariat

Voluntariat

Ruta de navegació

Les entitats voluntàries | Voluntariat

Les entitats voluntàries

El perfil de la persona voluntària

La persona voluntària és una persona sensibilitzada per la realitat que l’envolta, que decideix intentar millorar-la, amb l'única satisfacció de saber que s’està fent un servei a unes persones o a la societat en general. 

Uns dels requisits per ser persona voluntària és disposar de temps lliure i de voluntat per actuar. Ara bé, ser una bona persona voluntària implica preparació i capacitació, i en determinades àrees específiques suposa molt més. Aquests altres coneixements es poden adquirir des de la formació prèvia impartida per l’organització o bé des de l’aprenentatge que es fa en realitzar la tasca en l’organització. 

Per tant, és raonable vetllar perquè les persones que desenvoluparan aquestes funcions reuneixin d’entrada uns coneixements, habilitats, actituds i competències socials que seran requerides segons criteri de cada entitat. La persona voluntària haurà de comptar amb una formació adient, en funció del col·lectiu pel qual o amb el qual treballarà i en funció de les necessitats de l’entitat. I, tot i que sembla evident, cal que la persona disposi de temps real que en faci factible el treball i la participació.

La participació: element fonamental de l’acció voluntària

Les entitats de voluntariat són eixos claus per a la participació social de la ciutadania, de tal manera que faciliten el compromís i la implicació dels ciutadans. 

Potenciar la participació en el si de les entitats, permet a aquestes desenvolupar dinàmiques de treball enriquidores per a les persones voluntàries així com una sèrie d’habilitats i actituds en els equips molt favorables. 

La participació del voluntariat pot donar-se en diferents nivells dins de l’entitat (directiu, organitzatiu, execució de programes, suport...) i per tant en diferents nivells d’influència i implicació, però en tots ells cal establir els protocols i mecanismes per a la seva incorporació. 

És important que el voluntariat pugui donar el seu punt de vista per a la millora i enriquiment de l’entitat i el col·lectiu per qui treballa, augmentant el seu nivell d’implicació. El desenvolupament de la seva tasca revertirà directament en el desenvolupament del teixit social i la potenciació del benestar de les persones.

Drets i deures de les entitats amb programes de voluntariat

Drets

 • Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de funcionament intern i els programes que s’han de desenvolupar.
 • Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió de l’entitat.
 • Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder acomplir adequadament la seva tasca.
 • Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest del full de compromís.

Deures

 • Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat.
 • Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi.
 • Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entres les aspiracions de l’entitat i les del voluntari.
 • Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat.
 • Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei de Voluntariat, i complir els compromisos adquirits.
 • Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en què consti com a mínim, la seva condició de voluntari.
 • Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat.
 • Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat, fent-hi constar les activitats i funcions dutes a terme, l’any de realització i el nombre d’hores dedicades, i també la formació feta i la durada.
 • Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
 • Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.
 • Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís i els drets que reconeix aquesta llei, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment del voluntari.
 • Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit sectorial corresponent.
 • Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades.
 • Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.
 • Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per a combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones ateses.