Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Urbanístic Accés Nord

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003005038

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-057

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (26/05/04)


Publicació de l'aprovació definitiva en el DOGC núm. 4605 de 31/03/06

Situació i àmbit