Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial Urbanístic Hotel Ultònia

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003000582

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-101

Aprovat inicialment pel Ple (04/02/03)

Aprovat provisionalment pel Ple (30/04/03)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (18/06/03)


Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 4066 de 09/02/04

Existeix modificació posterior del Pla Especial Urbanístic Hotel Ultònia (2004)

Situació i àmbit