Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 
 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del PGOU núm. 67 Ajust de límits i sistemes del Pla Especial Devesa

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2016017331

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-166

Aprovat inicialment pel Ple (16/01/17)

Aprovat provisionalment pel Ple (13/11/17)

Aprovat definitivament pel Conseller (15/04/19)


Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 7930 d'1 d'agost de 2019

El Ple ordinari de 17 de setembre de 2018 verifica el Text Refós, redactat pels serves tècnics municipals, que inclou les prescripcions imposades per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 20 de març de 2018, als efectes de la seva aprovació definitiva.

Situació i àmbit

Documentació

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Document unitari