Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Protocol per la gestió d'ofertes de feina | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Protocol per la gestió d'ofertes de feina

Servei de preselecció de candidatures

La Borsa de Treball de l’Ajuntament de Girona és un servei públic de l’Àrea de Promoció Econòmica. La sol·licitud d’aquest servei d’intermediació entre la persona demandant d’ocupació i les empreses per a la cobertura d’ofertes de treball no suposa cap cost per a l’empresa i implica l’acceptació de les condicions que s’inclouen en aquest protocol.

 1. La recerca de candidatures s’iniciarà un cop l’SMO rebi per part de l’empresa el formulari de sol·licitud que inclou les dades acreditatives de l’empresa, la descripció de la vacant i les condicions laborals de l’oferta.
 2. Un cop rebut el formulari, l’SMO confirmarà a l’empresa l’acceptació de l’oferta o, si correspon, informarà del motiu del seu refús.
 3. Per tal de poder ser acceptades, i a fi i efecte de garantir la qualitat de les ofertes gestionades des de l’SMO, aquestes hauran de complir les següents condicions:
  1. Ajustar-se a la legislació vigent en matèria de contractació laboral. No s’acceptaran ofertes regulades per la contractació mercantil.
  2. Respondre a la necessitat real de cobrir vacants, preferentment a Girona o la seva àrea urbana.
  3. Realitzar una descripció detallada del lloc de treball i facilitar al Servei Municipal d’Ocupació la informació necessària per tal de poder gestionar correctament la vacant.
  4. Obeir als principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés als llocs de treball i no incloure cap condició que suposi discriminació per raó d’edat, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, pertinença cultural, salut, diversitat funcional, condició econòmica o social o d’altra naturalesa. Només es contemplaran variables d’edat, sexe o situació especial quan la modalitat de contracte ho exigeixi per acollir-se a determinats incentius a la contractació.
  5. Oferir una retribució, com a mínim, igual a allò que estableixen els convenis col·lectius de referència, prioritzant aquelles ofertes que ofereixin condicions laborals que millorin les del conveni de referència.
  6. S’acceptaran ofertes provinents d’empreses intermediàries (selecció o treball temporal) en tant que s’ajustin als perfils de les persones participants en les diferents actuacions de formació i/o orientació professional gestionades pel Servei Municipal d’Ocupació.
 4. Es procedirà a la identificació de candidatures interessades, disponibles i ajustades al perfil sol·licitat, preferentment entre les persones participants en les diferents accions portades a terme per l’SMO. Es podrà ampliar la cerca de candidatures a través d’altres canals de difusió.
 5. L’SMO posarà a disposició de l’empresa els currículums de les candidatures preseleccionades, en el termini màxim d’una setmana o en el cas de no trobar candidatures, ho comunicarà en el mateix termini.
 6. L’SMO prioritzarà les ofertes de treball estables. No es gestionaran ofertes amb durada inferior a 3 mesos.
 7. L’empresa es compromet a valorar, en un termini màxim de 15 dies, les candidatures proposades, tot informant l’SMO del resultat d’aquestes valoracions, així com de les incidències registrades durant tot el procés de selecció. L’incompliment d’aquests condicions pot suposar la no renovació de futures col·laboracions.
 8. L’empresa receptora de candidatures es compromet amb allò que estableix Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En concret:
  1. Informar el candidat/a de la identitat de l’empresa cedent de les dades (Servei Municipal d’Ocupació).
  2. Aplicar les mesures de seguretat pertinents en funció de les dades de caràcter personal objecte de tractament a efectes d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat als mateixos.
  3. Vetllar pel deure de secret professional, garantint la confidencialitat de les dades en tot moment.
  4. No utilitzar les dades personals per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals les dades hagin estat cedides.
  5. Cancel·lar les dades de caràcter personal quan deixin de ser pertinents per a la finalitat per la qual s’han recollit.
 9. Si l’empresa cessionària incorre en incompliment en matèria de tractament de les dades personals, qualsevol sanció administrativa de contingut econòmic que se’n derivés serà assumida totalment per ella.