Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

30 Plus | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

30 Plus

Objectiu

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 anys i més, facilitant, entre d’altres recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Les empreses que s’acullin al programa podran sol·licitar un ajut a la contractació, amb un període màxim de 9 mesos.

Accions

  • Experiència professional mitjançant un contracte laboral (durada mínima 6 mesos).
  • Formació vinculada al contracte de treball (mínim 20h i màxim 100h).
  • Acompanyament en el procés de contractació i formació.
  • Assessorament a les empreses durant el procés de contractació i tramitació de la subvenció.

Quantia de la subvenció

ContracteMensual9 mesos
40h/setmana1.260 €11.340 €
20h/setmana630 €5.670 €

Qui pot accedir-hi

  • Persones en situació d’atur de 30 anys i més, residents al municipi de Girona i la seva àrea d’influència i inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • Empreses i entitats ubicades al municipi de Girona i la seva àrea d’influència, que tinguin interès en ampliar i capacitar la seva plantilla.

Com

Consulteu les ofertes de la nostra borsa de treball, entre les quals hi trobareu les empreses que volen acollir-se al programa 30 Plus. Si esteu interessats/des en alguna d’aquestes ofertes i compliu els requisits, inscriviu-vos per participar en el procés de selecció.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol; modificada per l’Ordre EMT/128/2021 de 14 de juny.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (sense frase)

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal