Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Programa de suport a l'ocupació juvenil de Girona | SMO

Programa de suport a l'ocupació juvenil de Girona

No desconnectis! El futur t’espera

Objectius

 • Promoure i mantenir la continuïtat formativa de les persones joves d'entre 16 a 29 anys a través de processos d'orientació, suport i mentoria, que inclou un acompanyament individualitzat de l'alumnat en risc d'abandonament escolar prematur o que ja hagin abandonat per tal de reconduir-los al sistema educatiu.
 • Facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Per assolir-ho es cerca treballar en xarxa i de manera transversal amb agents d'Ensenyament, Salut, Oficines de treball, Oficines de joventut i Serveis Socials, per tal d'oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove.

Accions

Assessorament i orientació especialitzada

 • Assessorament i suport individual per la definició de plans d’acció individualitzats
 • Tutories de seguiment, individuals o grupals: 
  • Coneixement de l’entorn productiu:
   - Informació i coneixement de l’entorn
   - Visites a empresa
   - Xerrades de professionals d’empresa
  • Suport a l'escolaritat:
   - Millora de competències bàsiques i transversals
   - Assessorament per a la recerca de feina
   - Treball amb famílies

Altres actuacions

 • Sessions informatives i de primer contacte amb les persones joves: presentar el servei, oferir informació general i/o detectar interessos i necessitats per tal de diagnosticar quina actuació pot ser la més adient. 
 • Coordinació i intervenció amb els centres educatius del territori i del sistema de formació professional integrada
 • Derivació a recursos o serveis que donin resposta a la necessitat detectada
 • Participació en fires i salons especialitatzats, tant de l’àmbit de la formació com de l’àmbit laboral. 
 • Xerrades i accions de difusió del sistema de formació professional integrat. 

Qui hi pot participar?

Persones joves d’entre 16 i 29 anys en situació d’atur i no es trobin estudiant o formant-se.

Requisits d’accés

Les persones joves han de:

Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO)

Estar inscrites al SOC com a Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO).

Dóna’t d’alta! DONO

Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en el moment d’iniciar el procés d'orientació.

Apunta-t’hi! Garantia Juvenil

 

On puc demanar cita?

De dilluns a divendres al Servei Municipal d'Ocupació (972 249 360)

Personal tècnic de referència: 
Cristina (Txiris) Martínez: cristina.martinez@ajgirona.cat
Lau Alabau Juventench: lau.alabau@ajgirona.cat

Logos SOC + Generalitat + cofinançat per la UE

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • UE. Fons Social Europeu
 

Garantia Juvenil | SMO

Garantia juvenil

Què és 

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s'emmarca en l'estratègia d'Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. L’objectiu és que els joves puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.

Qui pot ser beneficiari/ària

Els joves que compleixin els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
 • Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.