Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

Normativa lingüística per a empreses | Llengua catalana

Ja tens el teu negoci en català?

Normativa lingüística per a empreses

Les empreses i comerços han de complir les normatives lingüístiques previstes a l’Estatut d’Autonomia, la Llei de política lingüística, el Codi de consum de Catalunya i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

Obligacions de les empreses

La Llei de política lingüística estableix unes obligacions destinades a totes les empreses, en matèria de retolació, atenció als clients i usuaris, oferta de serveis i documentació.

Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, encara que tinguin els serveis organitzats des de fora, han de:

  • Poder atendre els clients tant si parlen en català com en castellà, o en aranès a la Vall d'Aran (art. 32.1).
  • Tenir els rètols fixos almenys en català (art. 32.3).
  • Tenir els documents d'oferta de serveis almenys en català (art. 32.3).
  • Les empreses que subscriuen amb els clients contractes dels anomenats d'adhesió, normats, amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles en exemplars separats, en català i en castellà (art. 15).

Drets de les persones consumidores

Segons el Codi de consum de Catalunya les persones consumidores tenen dret a rebre en català:

  • Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin (article 128-1,2, a).
  • Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat (article 128-1, 2, b).
  • Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d’algun d’aquests contractes (article 128-1, 2, c).

Normativa

Assessorament