Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Beca dels Premis Carles Rahola 2023-2024

Beca dels Premis Carles Rahola 2023-2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca i promoure la investigació sobre la comunicació local i comarcal i la història del periodisme en l'àmbit de les comarques gironines, d’acord amb les següents bases.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP i fins a l'11 de gener de 2024.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de la concessió de la beca dels Premis Carles Rahola. La beca s’atorgarà de manera anual al millor projecte inèdit de recerca en l’àmbit de la història del periodisme a les comarques gironines o d'assaig sobre la comunicació local i comarcal, tant de mitjans escrits com audiovisuals i digitals, de les comarques gironines.

L’abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de les comarques gironines quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.

Els treballs s’han de presentar en llengua catalana.

Destinataris, requisits mínims i acreditació

Els projectes hauran de ser individuals i cada candidat/a només en podrà presentar un. Es donarà preferència a treballs amb entitat pròpia i amb uns objectius circumscrits i acotats al termini de realització i lliurament previst.

Es podran presentar a la beca aquells projectes elaborats per periodistes donats/ades d’alta en qualsevol col·legi oficial professional de periodistes i que estiguin al corrent de pagament de les quotes corresponents i aquells projectes de màster o de final de grau elaborats per alumnes matriculats/ades en qualsevol universitat.

Requisits mínims de les persones destinatàries:

  1. Les persones sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació o hi hagin renunciat.
  2. Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la seguretat social, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.
  3. Les persones sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara endavant, LGS).

Amb la sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament a consultar i verificar les dades mitjançant les plataformes habilitades per les administracions públiques, si és necessari.

Dotació de les beques

La dotació total de la beca serà de 3.000 euros cada any. 

Bases en català
Bases en castellà
Bases reguladores al BOP núm. 166 del 31/08/2022
Convocatòria 2023 en català
Convocatòria 2023 en castellà
Web dels Premis Carles Rahola

Avís legal - Div peu web | General del web municipal