Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Beca dels Premis Carles Rahola 2023-2024

Beca dels Premis Carles Rahola 2023-2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca i promoure la investigació sobre la comunicació local i comarcal i la història del periodisme en l'àmbit de les comarques gironines, d’acord amb les següents bases.

El termini per a la presentació i justificació del treball serà el 31 de gener de 2025.

Resolució i justificació

Resolució de les sol·licituds i notificacions

La resolució de concessió o de denegació correspon a l’Alcaldia o òrgan municipal que tingui delegada aquesta atribució.

La resolució haurà de ser motivada, d’acord amb els criteris de valoració de les sol·licituds, i inclourà la relació d’ajuts concedits i la dels ajuts denegats.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.

A les convocatòries es determinarà la forma de fer-se pública tant la resolució provisional com la resolució definitiva.

Acceptació de la beca

Les persones beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat a la subvenció.

Justificació del treball

El termini per a la presentació i la justificació del treball serà el 31 de gener de 2025.

La presentació del treball complint els requisits establerts en aquestes bases i en la convocatòria s’entendrà com a document suficient per acreditar i justificar el destí de la beca concedida. No obstant això, les persones beneficiàries estaran obligats/ades a sotmetre’s a les actuacions de control financer que pugui efectuar l’Ajuntament i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que s’efectuïn, l’Ajuntament de Girona procedirà al segon i darrer pagament. En cas que no es presenti el treball, caldrà retornar la quantitat avançada i no es farà el segon pagament.

El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents:

  1. Si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes de la realització d’aquest no són prou satisfactoris.
  2. Si la persona becada incompleix qualsevol de les obligacions assumides. L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació del pagament pendent. Si hi ha culpa per part de la persona becada, se li podrà exigir la devolució del primer pagament, sens perjudici que s’exigeixin les responsabilitats que se’n puguin derivar.

Pagament

L’import de la beca es farà efectiu en dos terminis: un primer, del 40% del total, en el moment de concessió de la beca, prèvia acceptació formal de la mateixa, i un segon, del 60%, una vegada s’hagi finalitzat el projecte i el jurat l’hagi validat.

L'Ajuntament de Girona declararà els beneficiaris d'aquesta beca a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), els quals estan subjectes a la presentació de les declaracions fiscals acordades a la normativa fiscal vigent.

Tràmit de justificació

Avís legal - Div peu web | General del web municipal