Header: Drets Socials

Drets Socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions a programes i activitats adreçats a la gent gran 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció que té per objectiu fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També es vol donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

Noves bases reguladores. Aviat es publicarà la convocatòria on s'establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Objectius

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a:

  • Fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.
  • Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen. 

Destinataris

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria:

  • Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats relacionades amb la gent gran que col·laborin en la gestió de les llars de jubilats municipals de diferents barris de la ciutat de Girona.
  • Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats que realitzen activitats relacionades amb la gent gran de diferents barris la ciutat de Girona.

Estaran excloses d’aquestes subvencions les entitats que no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i la resta d’Administracions, o davant la Seguretat Social, segons les disposicions vigents.

Requisits de les entitats beneficiàries

  1. Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats d’aquest Ajuntament.
  2. No tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per aquest Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 224 del 23/11/2022

Tornar