Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions a programes i activitats adreçats a la gent gran 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció que té per objectiu fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També es vol donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

El termini de justificació finalitzarà el dia 31 de març de 2023.

Resolució i justificació

Termini de resolució i notificació

La resolució, que haurà de ser motivada d’acord amb els criteris de valoració de les sol·licituds, s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos des del termini de presentació de sol·licituds i la seva esmena, si escau, i serà notificada individualment.

Acceptació de l’ajut

Si notificada la resolució de concessió de subvencions, les entitats no manifesten el contrari en el termini d’un mes, s’entendran que les subvencions han estat acceptades, amb les seves condicions generals i específiques.

Termini i forma de justificació

El termini de justificació finalitzarà el dia 31 de març de 2023.

L’entitat haurà de presentar, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. Compte justificatiu segons el model normalitzat
    Que inclou memòria de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, relació de les despeses, inversions de l’activitat i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com la seva procedència. En tot cas s’haurà de fer constar el cost total del projecte i aquest serà l’import total a justificar.
  2. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

Si una vegada finalitzat el termini no s'ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació formal, i se l'advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si és el cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit de justificació

Tornar