Header: Drets Socials

Drets Socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2022

Pendent de convocatòria

Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat 2022

Termini obert

Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat, porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a persones en risc d’exclusió socials 2022

Pendent de convocatòria

L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), persones en risc d'exclusió social, corresponent al seu habitatge habitual pels anys 2019 i 2020. La persona sol·licitant i, en el seu cas, tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral han de trobar-se en situació d'atur de més de 2 anys. Els ingressos de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la seva unitat de convivència, no pot ser superior al Salari Mínim Interprofessional. Tampoc no podran ser titulars ni disposar d'altres béns immobles per qualsevol títol, excepte l'habitatge propi.

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a titulars de famílies monoparentals 2022

Pendent de convocatòria

Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual. En aquest sentit els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels habitatges desocupats que es posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social 2022

Pendent de convocatòria

Podran sol·licitar els ajuts les persones físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges desocupats que els posin a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona o a entitats sense ànim de lucre per al lloguer social.

Subvencions a programes i activitats adreçats a la gent gran 2021

Convocatòria tancada

Subvenció que té per objectiu fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També es vol donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

Subvencions destinades a les accions de voluntariat de les entitats amb motiu de la COVID-19

Convocatòria tancada

Subvencions destinades a entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzi accions de voluntariat arran de la pandèmia provocada pel COVID-19 durant el període que va del 15 març al 31 desembre de 2020.