Header: Per un Nou Vell

Per un Nou Vell

Ruta de navegació

Xarxes: Ajuntament de Girona

Metodologia | Per un Nou Vell

Metodologia

La nostra proposta metodològica s’emmarca en la pràctica de la cooperació ciutadana en el territori entre administració i ciutadania. Està ancorada a les pràctiques continuades de corresponsabilització de tots els agents que intervenen i conformen la  realitat complexa i multifactorial del Barri Vell de Girona.

Treballem amb el reconeixement de les diferents escales de vinculació i proximitat que es donen al Barri Vell. En primer lloc, vincularem el veïnat i les entitats properes al barri. En segon lloc, com que es tracta d’un espai emblemàtic social i històricament de la ciutat de Girona, vincularem els agents actuals i potencials a escala de ciutat. I, en tercer lloc, els agents i visitants del sector turístic, tenint present que són precisament aquests els qui estan introduint canvis i noves dinàmiques socials i econòmiques que tenen un cert potencial de conflictivitat entre les diferents visions i agents.

El fet més important en aquest joc d’escales serà la capacitat de ponderar la influència de cada un d’aquests grups d’interès en el disseny de projectes, per tal de generar un equilibri entre agents econòmics i operadors financers i els de proximitat.

Volem generar dinàmiques comunitàries i espais de cooperació entre els diferents agents implicats en el Barri Vell de Girona i  la resta de la ciutat i per això la metodologia més adient per aquesta finalitat és la Investigació-Acció Participativa (IAP). Consisteix a elaborar un coneixement compartit sobre la problemàtica a afrontar, que serà la base sobre la qual realitzar propostes de millora generades col·lectivament, tot capacitant els grups socials que viuen aquesta problemàtica per ser motor de la seva resolució.

Aquesta metodologia està basada en el “diàleg de sabers”, que entén que cadascun dels agents implicats en un procés té un grau d’expertesa que el capacita per establir un diàleg en termes d’igual- tat amb la resta d’agents, i que de la suma de totes les visions s’obtindran els acords per assolir els objectius del procés.

Els preceptes de l’IAP es centren en la realització d’una diagnosi compartida amb tècniques qualitatives i participatives d’anàlisi social que porten al disseny i coproducció de propostes i accions. Mentre el procés està en marxa, aquesta metodologia dona als implicats les eines i la capacitació per dur endavant activitats que van millorant i polint el procés i els seus resultats. Es vol:

  • Establir espais de diàleg que ens porten a una visió coherent, diversa i compartida sobre el Barri Vell i les seves problemàtiques i potencialitats. 
  • Definir conseqüentment criteris i accions per distribuir i implementar als documents executius resultants d’aquest procés 
  • Consolidar un bon grup de treball, una “Comunitat Barri Vell” amb les estructures que exposem en aquest web, capacitat per planificar accions i testatge dels resultats que vagi acumulant el procés.
  • Mantenir un espai de cooperació entre l'administració i la ciutadania, en què tots els agents implicats es vinculin a una formació de capacitació contínua, per poder gestionar els resultats posteriors i garantir la continuïtat de la implicació ciutadana.