Header: Per un Nou Vell

Per un Nou Vell

Ruta de navegació

Xarxes: Ajuntament de Girona

Grups cooperatius | Per un Nou Vell

Grups cooperatius

Per tal de garantir la riquesa del debat, s’han creat quatre espais diferenciats de treball que garanteixin aproximacions complementàries al debat. La composició de cada un d’ell constarà d’una banda de les entitats i persones del Barri Vell i també de la resta de barris de Girona. I d’altra banda, de persones de les àrees tècniques implicades. Per això, parlem de cooperació administratiu-ciutadana i busquem així garantir que aquelles propostes que es puguin fer, siguin tècnicament viables i coherents amb les polítiques públiques ja en curs.

Al canal de YouTube de l'Ajuntament podeu trobar la sessió inicial de presentació i les sessions anteriors de treball cooperatiu.

Grup cooperatiu de Necessitats socials

GCC1

En aquest grup s’enfocarà el treball i debat situant a les persones al centre i mirant d’establir quines són les necessitats de proximitat i de ciutat que cal atendre i donar resposta en el Barri Vell. Salut i cures; ensenyament i formació; cultura i comunitat, habitatge i atenció social.

Grup cooperatiu de necessitats econòmiques

GCC2

En aquest grup s’enfocarà el treball i debat situant a les necessitats econòmiques  i mirant d’establir quines són les activitats que millor poden dinamitzar la vida comercial, laboral i empresarial del barri vell en el futur.

Grup cooperatiu de la materialitat dels edificis 

GCC3

En aquest grup es treballarà amb l’especificitat de la tipologia i arquitectura dels recintes i edificis que s’han triat per al debat que permeti determinar el seus usos com a  futurs equipaments en el barri Vell. Es tracta de veure quines són les millors possibilitats que s’ajusten a les seves tipologies i permeten la seva conservació o transformació respectuosa amb el seu corresponent nivell de protecció.  

Crup cooperatiu de la materialitat de l'espai públic

GCC4

En aquest grup es treballarà l’entorn dels edificis i les possibles connexions entre el verd públic exterior i el sistema d’espais lliures i aquells espais oberts o enjardinats de l’interior dels recintes dels edificis que estudiarem.