Header: Perfil del Contractant

Perfil del contractant

Ajuda i suport tècnic | Perfil del Contractant

Ajuda i suport tècnic

Perfil del Contractant

Telèfon:
Telèfon 900 924 009 + extensió 1 (canal preferent per incidències que es produeixin en les últimes 24 h del termini de presentació d’ofertes).

A/e:
sau.tic@pautic.gencat.cat
De dilluns a divendres de 8 a 20 h i indiqueu en l’assumpte del correu “Codi 31: PSCP-eines de licitació electrònica” i indiqueu en el missatge la informació que trobareu a la pàgina d'ajuda i suport

Web:
Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Servei de Contractació i compres:
Plaça del Vi, 1
Telèfon: 972 419 021
contractacioicompres@ajgirona.cat

Ruta de navegació

Contractes menors | Perfil del Contractant

Contractes menors

Presentació de propostes

Els contractes menors que es publiquin d’acord amb el previst en la Instrucció de contractes menors de l’Ajuntament de Girona, s'anunciaran en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Signatura electrònica reconeguda

Les empreses licitadores o candidates hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i la integritat del document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els què sigui necessària la firma de l'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i altres disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d'aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals.

La firma electrònica reconeguda, segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència). 

Els certificats digital acceptats per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública són els admesos pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, entre els que es troben a nivell nacional, com els més estesos:

  • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
  • Camerfirma
  • Firma Profesional
  • DNI electrònic (autònoms)

Presentació de proposicions

La presentació de proposicions es farà únicament a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d'accés gratuït.  

FAQ Contractes menors | Perfil del Contractant

Preguntes freqüents

Com es pot tramitar?

Els contractes menors que es publiquin d’acord amb el previst en la Instrucció de contractes menors de l’Ajuntament de Girona, s'anunciaran a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015:

  • Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions ...
  • Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris ...
  • Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat ...
  • La persona que representi a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Girona.
  • El personal de l'Ajuntament de Girona i de les entitats municipals amb motiu de la seva relació laboral i professional.

Qui el pot demanar?

Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi estigui reflectit, les condicions d'aptitud de l'empresari/ària pel que fa a la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

Quin servei municipal és el responsable?

Àrea/servei promotor, que es troba indicat en la primera pàgina del plec de clàusules administratives particulars. 

Veure totes les respostes