Header: Perfil del Contractant

Perfil del contractant

Ajuda i suport tècnic | Perfil del Contractant

Ajuda i suport tècnic

Portal de Licitacions Electròniques municipal
PIXELWARE

Telèfon:
91 803 66 27

Horari:
De dilluns a divendres
De 8 a 18 h, excepte festius nacionals

A/e:
soporte.licitadores@pixelware.com

Web:
Ajuda, guies i vídeo tutorials

Ruta de navegació

POSA | Perfil del Contractant

Procediments Oberts Simplificats Abreujats

Presentació de propostes

Anuncis de licitacions 

El procediments oberts que segueixin el procediment simplificat abreujat ( POSA) per a l'adjudicació de contractes s'anunciaran en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

La Disposició Addicional 15ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) preveu que:

"La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans electrònics..." i la disposició addicional 16a. de la mateixa llei, en compliment del principi de transparència en la contractació i d'eficàcia i eficiència de l'actuació administrativa, regula l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments regulats per aquesta Llei".

Signatura electrònica reconeguda

Les empreses licitadores o candidates hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i la integritat del document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els què sigui necessària la firma de l'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i altres disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d'aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals.

La firma electrònica reconeguda, segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència). 

Presentació de proposicions

Les proposicions es presentaran utilitzant mitjans electrònics, de conformitat amb allò indicat a la disposició addicional quinzena de la LCSP. A l’efecte, les ofertes s’hauran de presentar utilitzant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública en la forma, termini i lloc indicats en l'anunci de licitació.

Observacions

La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies indicats a l'anunci de licitació, en la forma i lloc que s'hi especifiqui.

FAQ POSA | Perfil del Contractant

Preguntes freqüents

Com es pot tramitar?

Per internet a través del Portal de licitació electrònica de l’Ajuntament de Girona: https://contractacio.girona.cat en la forma, termini i lloc indicats en l'anunci de licitació.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015:

  • Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions ...
  • Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris ...
  • Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat ...
  • La persona que representi a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Girona.
  • El personal de l'Ajuntament de Girona i de les entitats municipals amb motiu de la seva relació laboral i professional.

Qui el pot demanar?

Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI).

Quin servei municipal és el responsable?

Àrea/servei promotor, que es troba indicat en la primera pàgina del plec de clàusules administratives particulars. 

Com es fa l'obertura de proposicions?

L'obertura dels sobres es farà una vegada transcorregut el termini de presentació d’ofertes i una vegada els licitadors hagin presentat la contrasenya per a la seva  l'obertura. L’Obertura no es realitzarà en acte públic.

Veure totes les respostes