Header: Perfil del Contractant

Perfil del contractant

Ruta de navegació

Models d'annexos | Perfil del contractant

Models d'annexos

D'acord amb l'article 63.2 de la LCSP i a efectes de facilitar als licitadors la presentació de les seves ofertes, posem a disposició els següents models.

En tot cas, aquests models s'hauran d'adaptar a cada licitació. Els models s'han fet en format RTF amb aquesta finalitat.

Procediment obert

Procediment simplificat