Header: Perfil del Contractant

Perfil del contractant

Ajuda i suport tècnic | Perfil del Contractant

Ajuda i suport tècnic

Perfil del Contractant

Telèfon:
Telèfon 900 924 009 + extensió 1 (canal preferent per incidències que es produeixin en les últimes 24 h del termini de presentació d’ofertes).

A/e:
sau.tic@pautic.gencat.cat
De dilluns a divendres de 8 a 20 h i indiqueu en l’assumpte del correu “Codi 31: PSCP-eines de licitació electrònica” i indiqueu en el missatge la informació que trobareu a la pàgina d'ajuda i suport

Web:
Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Servei de Contractació i compres:
Plaça del Vi, 1
Telèfon: 972 419 021
contractacioicompres@ajgirona.cat

Ruta de navegació

Altres Procediments Oberts | Perfil del Contractant

Altres Procediments Oberts

Presentació de propostes

El procediments oberts per a l'adjudicació de contractes s'anunciaran en el perfil de contractant de l'Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada, la licitació es publicarà, a més a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

La Disposició Addicional 15ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP) preveu que:

"La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans electrònics..." i la disposició addicional 16a. de la mateixa llei, en compliment del principi de transparència en la contractació i d'eficàcia i eficiència de l'actuació administrativa, regula l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments regulats per aquesta Llei".

Signatura electrònica reconeguda

Les empreses licitadores o candidates hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i la integritat del document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els què sigui necessària la firma de l'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i altres disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d'aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals.

La firma electrònica reconeguda, segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència).

Els certificats digital acceptats per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública són els admesos pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, entre els que es troben a nivell nacional, com els més estesos:

 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
 • Camerfirma
 • Firma Profesional
 • DNI electrònic (autònoms)

Presentació de proposicions

La presentació de proposicions es farà únicament a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d'accés gratuït.  

Suport tècnic 

Si sou una empresa i teniu una consulta sobre algun aspecte relacionat amb una licitació concreta, us heu de posar en contacte ambl’òrgan de contractació que correspongui, a través de l’adreça que consti a aquest efecte als plecs o al perfil de contractant de l’entitat.

Si sou una empresa que esteu licitant electrònicament fent ús dels serveis de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i teniu una incidència o consulta tècnica en la preparació o enviament de l’oferta o altres consultes relacionades amb la PSCP, us heu de posar en contacte amb el servei d’atenció a l’usuari SAU TIC (de dilluns a divendres de 8 a 20 h), mitjançant els canals següents: 

 • Bústia de l'adreça electrònic sau.tic@pautic.gencat.cat. Indiqueu en l’assumpte del correu “Codi 31: PSCP-eines de licitació electrònica” i indiqueu en el missatge la informació següent:
  - Data i hora de la incidència
  - Codi d’expedient
  - Òrgan de contractació
  - Data i hora límit de presentació de l’oferta
  - Nom de l’empresa i dades de contacte
  - Captura de pantalla amb el missatge d’error
  - Descripció de les operacions realitzades i del problema sorgit
 •  Telèfon 900 924 009 + extensió 1 (canal preferent per incidències que es produeixin en les últimes 24 h del termini de presentació d’ofertes)

FAQ altres procediments | Perfil del Contractant

Preguntes freqüents

Com es pot tramitar?

Per internet a través del perfil de l'Ajuntament de Girona dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Segons els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015:

 • Les persones jurídiques: empreses, corporacions, entitats, associacions, cooperatives, fundacions ...
 • Les entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, comunitats de propietaris ...
 • Persones professionals que, per exercir la seva activitat, estan obligades a ser membres dels respectius col·legis professionals: advocacia, arquitectura, medicina, notaria, registre mercantil, registre de la propietat ...
 • La persona que representi a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Girona.
 • El personal de l'Ajuntament de Girona i de les entitats municipals amb motiu de la seva relació laboral i professional.

Qui el pot demanar?

Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi estigui reflectit, les condicions d'aptitud de l'empresari/ària pel que fa a la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

Quin servei municipal és el responsable?

Servei de Contractació i compres

Plaça del Vi, número 1
Telèfon: 972 419 021
contractacioicompres@ajgirona.cat

Veure totes les respostes